ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบค่าอัตราการกรองของโกลเมอรูลัสที่ได้จากการคำนวณโดยใช้สมการของแซปพิเทลบีและสมการของชวารทซ์ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบค่าอัตราการกรองของโกลเมอรูลัสที่ได้จากการคำนวณโดยใช้สมการของแซปพิเทลบีและสมการของชวารทซ์ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
นักวิจัย : กมลวรรณ พ่อค้า
คำค้น : เด็ก -- มะเร็ง -- การรักษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ , วันดี นิงสานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบค่าประมาณการทำงานของไตที่ได้จากการคำนวณโดยใช้ Zappitelli equation และ Schwartz equation ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง วิธีการศึกษา: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (cross-sectional study) ทำการศึกษาในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษา ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 63 ราย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง พฤษภาคม 2552 ทำการวิเคราะห์ค่า serum creatinine ด้วยเทคนิค enzymatic กำหนดค่ามาตรฐานของ serum creatinine เท่ากับ 0.20-0.70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และวิเคราะห์ค่า serum cystatin c ด้วยเทคนิค particle-enhanced immuno-nephelometric กำหนดค่ามาตรฐานของ serum cystatin c เท่ากับ 0.53-0.95 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของค่า serum creatinine และค่า serum cystatin c เท่ากับร้อยละ 1.50 และ 2.54 ตามลำดับ ผลการศึกษา: เมื่อคำนวณการทำงานของไตของผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด 63 ราย โดยใช้ Zappitelli equation และ Schwartz equation พบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างค่าประมาณการทำงานของไตที่ได้จากการคำนวณโดยใช้ Zappitelli equation (eGFR [subscript Zappitelli]) และค่าประมาณการทำงานของไตที่ได้จากการคำนวณโดยใช้ Schwartz equation (eGFR [subscript Schwartz]) เท่ากับ 55±30 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ 1.73 ตารางเมตร (p < 0.01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.319 (p = 0.01) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มเท่ากับ 0.484 (p < 0.01) ผลการวิเคราะห์โดยใช้ Bland Altman Plot พบว่ามีผู้ป่วยที่มีค่าความแตกต่างของ eGFR [subscript Zappitelli] และ eGFR [subscript Schwartz] อยู่ในช่วง mean difference ± 2SD ถึงร้อยละ 97 สรุปผลการศึกษา: ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยระหว่างค่า eGFR [subscript Zappitelli] และค่า eGFR [subscript Schwartz] มีความแตกต่างกันมากกว่าค่าที่ยอมรับได้ แม้ว่าจะพบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและความสอดคล้องระหว่างค่า eGFR [subscript Zappitelli] และค่า eGFR [subscript Schwartz]

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ พ่อค้า . (2552). การเปรียบเทียบค่าอัตราการกรองของโกลเมอรูลัสที่ได้จากการคำนวณโดยใช้สมการของแซปพิเทลบีและสมการของชวารทซ์ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลวรรณ พ่อค้า . 2552. "การเปรียบเทียบค่าอัตราการกรองของโกลเมอรูลัสที่ได้จากการคำนวณโดยใช้สมการของแซปพิเทลบีและสมการของชวารทซ์ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลวรรณ พ่อค้า . "การเปรียบเทียบค่าอัตราการกรองของโกลเมอรูลัสที่ได้จากการคำนวณโดยใช้สมการของแซปพิเทลบีและสมการของชวารทซ์ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
กมลวรรณ พ่อค้า . การเปรียบเทียบค่าอัตราการกรองของโกลเมอรูลัสที่ได้จากการคำนวณโดยใช้สมการของแซปพิเทลบีและสมการของชวารทซ์ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.