ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน
นักวิจัย : วิบูลย์ ชลานันต์
คำค้น : สมรรถภาพทางกาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อวย เกตุสิงห์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745610216 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18906
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน ระหว่างกลุ่มอายุ 11-13 ปี 25-30 ปี และ 40-45 ปี กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนิสิต นักศึกษาวิทยาลัยครูเทพสตรี วิทยาลัยครูเพชรบุรีพิทยาลงกรณ์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความสมบูรณ์ทางกายดี แบ่งออกตามกลุ่มอายุเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทากงาย 8 รายการ คือ ยืนกระโดดไกล ดึงข้อ ห้อยตัวแขนตึง ไนน์สแคร์วเทสต์ ก้าวขึ้นลงจากม้าแบบฮาร์วาร์ด วิ่งเร็ว 50 เมตร งอตัวไปข้างหน้า และแรงบีบมือ แต่ละรายการทำการทดสอบซ้ำคนละ 3 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ย นำข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. สมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปของชายไทยที่มีอายุ 25-30 ปี ดีที่สุด 2. สมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปของชายไทยที่มีอายุ 11-13 ปี และ 40-45 ปี ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 3. ความแรง (Strength) ทั้งกลุ่มอายุ 11-13 ปี 25-30 ปี และ 40-45 ปี ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 4. ความอดทน (Endurance) กลุ่มอายุ 11-13 ปี ดีกว่า กลุ่มอายุ 40-45 ปี ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01 5. พลัง (Power) ของกลุ่มอายุ 40-45 ปี สูงกว่ากลุ่มอายุ 11-13 ปี ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01 6. ความว่องไว (Agility) ของกลุ่มอายุ 11-13 ปี ดีกว่ากลุ่มอายุ 40-45 ปี ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01 7. ความว่องไว (Agility) ของกลุ่มอายุ 11-13 ปี และ 25-30 ปี ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05

บรรณานุกรม :
วิบูลย์ ชลานันต์ . (2525). การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิบูลย์ ชลานันต์ . 2525. "การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิบูลย์ ชลานันต์ . "การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
วิบูลย์ ชลานันต์ . การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.