ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และออกแบบกระป๋องบรรจุอาหารแบบมีลอนโดยใช้การหาค่าเหมาะสมที่สุด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และออกแบบกระป๋องบรรจุอาหารแบบมีลอนโดยใช้การหาค่าเหมาะสมที่สุด
นักวิจัย : ภัทรมน จงประดิษฐ์
คำค้น : Buckling analysis , Corrugation Design , Finite element analysis , Response surface method , Structural optimization , การวิเคราะห์การโก่งเดาะ , การหาค่าเหมาะสมที่สุดของโครงสร้าง , การออกแบบรูปแบบลอน , วิธีพื้นผิว ตอบสนอง , วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5380005 , http://research.trf.or.th/node/7514
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระป๋องบรรจุอาหารส่วนใหญ่มีลักษณะโครงสร้างเป็นทรงกระบอกเปลือกบาง ซึ่งเป็น โครงสร้างที่มีความสามารถในการรับภาระดัดต่า เมื่อเทียบกับความสามารถในการรับพลังงาน ความเครียดที่ผิว ภาระที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่อาจท่าความเสียหายให้กระป๋องบรรจุ อาหารเกิดจากการโก่งเดาะของกระป๋องเมื่อรับแรงดันสุญญากาศและแรงในแนวแกน การ ออกแบบกระป๋องบรรจุอาหารให้มีลอนที่ตัวกระป๋อง จะเพิ่มความสามารถในการรับแรงดัน สุญญากาศ แต่จะมีผลท่าให้ความแข็งแรงต่อแรงกดในแนวแกนลดลง ลักษณะของลอนจึง จ่าเป็นต้องออกแบบให้เหมาะสมต่อแรงที่เกิดขึ้นในการใช้งาน งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ในการจ่าลองพฤติกรรมความเสียหายของกระป๋องบรรจุอาหารจากความดัน สุญญากาศและแรงกดในแนวแกน เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ จากนั้นน่าแบบจ่าลองที่ได้ มาวิเคราะห์ตัวแปรส่าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการรับแรง แล้วจึงใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองด้วยการ ออกแบบแบบ Central Composite Design ในการวิเคราะห์หาฟังก์ชั่นพหุนามล่าดับขั้นที่สอง ที่ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของผลตอบสนองก่าลังการรับแรงสุญญากาศ และแรงกดใน แนวแกน กับตัวแปรลอนกระป๋องที่ส่าคัญ จากการศึกษาพบว่าความลึกลอนกระป๋อง รัศมีลอน และระยะห่างระหว่างลอน เป็นตัวแปรส่าคัญที่มีผลต่อการรับภาระตามล่าดับ เมื่อน่าฟังก์ชั่นพหุ นามที่ได้ มาออกแบบรูปแบบลอนที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพการใช้งานที่ต้องการ พบว่าสามารถ ลดปริมาณวัสดุในการผลิตตัวกระป๋อง ได้สูงที่สุดถึง 12 เปอร์เซนต์ โดยมีประสิทธิภาพการรับ แรงที่ต้องการได้ Food can structures are usually designed as a cylindrical thin shell which can resist relatively low bending actions comparing to its membrane strain energy. Loading conditions in the manufacturing process that can cause damages to food cans are bucklings due to the vacuum pressure and the compressive axial load. Corrugations on the can body are designed to stiffen the can body against the vacuum load. However, they also decrease the axial load capacity of the can. Therefore, the food can corrugation must be designed to effectively endure the occurred loadings. In the present work, a finite element method is employed to simulate the behaviors of the food can failures under the vacuum pressure and the compressive axial load compared with results from experiments. The finite element model is then used to analyze significant factors affecting the can structural performances. Response Surface Methodology using Central Composite Design is performed to determine second order polynomials to explain the relations between the two responses and the significant corrugation parameters. It was found that the corrugation depth, radius, and spacing, are correspondingly significant to the interested responses. When the obtained polynomial is used to optimize the corrugation design under working conditions, the container material can be reduced to the maximum of 12 percent while the can structural performances meet the manufacturer’s requirements.

บรรณานุกรม :
ภัทรมน จงประดิษฐ์ . (2556). การวิเคราะห์และออกแบบกระป๋องบรรจุอาหารแบบมีลอนโดยใช้การหาค่าเหมาะสมที่สุด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภัทรมน จงประดิษฐ์ . 2556. "การวิเคราะห์และออกแบบกระป๋องบรรจุอาหารแบบมีลอนโดยใช้การหาค่าเหมาะสมที่สุด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภัทรมน จงประดิษฐ์ . "การวิเคราะห์และออกแบบกระป๋องบรรจุอาหารแบบมีลอนโดยใช้การหาค่าเหมาะสมที่สุด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ภัทรมน จงประดิษฐ์ . การวิเคราะห์และออกแบบกระป๋องบรรจุอาหารแบบมีลอนโดยใช้การหาค่าเหมาะสมที่สุด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.