ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนการอ่านจับใจความภษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนการอ่านจับใจความภษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักวิจัย : นันทวรรณ หุวะนันทน์
คำค้น : การสอนด้วยสื่อ , ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ , อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17385
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างบทเรียนสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนวิชาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ (English Reading Comprehension) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒. เพื่อหาประสิทธิภาพของสไลด์เทปเสียงที่สร้างขึ้นโดยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการสอนวิชาการอ่านจับใจความใจความภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยการใช้สไลด์เทปเสียงกับการสอนปกติโดยใช้สื่อประกอบการสอนเฉพาะการสอนคำศัพท์ และโครงสร้าง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน ๖๐ คน คัดเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนวัดราชบพิธที่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับเดียวกัน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ ๓๐ คน กลุ่มทดลองสอนโดยใช้สไลด์เทปเสียง กลุ่มควบคุมสอนโดยครูโรงเรียนวัดราชบพิธ ใช้การสอนตามปกติ มีการใช้สื่อประกอบการสอน เฉพาะการสอนคำศัพท์และโครงสร้างเท่านั้น เมื่อเรียนจบแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้ นำคะแนนทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์โดยการหาค่าที (t-test) ผลการวิจัยปรากฏว่ากรสอนทั้ง ๒ วิธีให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ แสดงว่าการสอนโดยใช้สไลด์เทปเสียงให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนปกติโดยใช้สื่อประกอบการสอนเฉพาะการสอนคำศัพท์และโครงสร้าง

บรรณานุกรม :
นันทวรรณ หุวะนันทน์ . (2524). การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนการอ่านจับใจความภษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทวรรณ หุวะนันทน์ . 2524. "การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนการอ่านจับใจความภษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทวรรณ หุวะนันทน์ . "การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนการอ่านจับใจความภษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
นันทวรรณ หุวะนันทน์ . การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนการอ่านจับใจความภษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.