ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความไวของการเพาะเชื้อในน้ำไขข้อของผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองในด้วยวิธีเวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วันและวิธีเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความไวของการเพาะเชื้อในน้ำไขข้อของผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองในด้วยวิธีเวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วันและวิธีเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ
นักวิจัย : จินตาหรา มังคะละ
คำค้น : ข้ออักเสบ -- ผู้ป่วย , ข้อ -- โรค , แบคทีเรีย , อาหารเลี้ยงเชื้อ , การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนาธิป โอศิริ , ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17153
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความไวจากการเพาะเชื้อในน้ำไขข้อของผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองในด้วยวิธีเวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วัน ว่ามากกว่าวิธีเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อปกติหรือไม่ วิธีการดำเนินการ เจาะน้ำไขข้อจากข้อที่สงสัยว่ามีการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองในจำนวน 42 ข้อ (ผู้ป่วย 38 ราย) แยกน้ำไขข้อเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 1-10 มล. ใส่ในขวดเวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วัน ส่วนที่ 2 ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 2 ชนิดคือ blood agar และ chocolate agar ส่วนที่ 3 ป้ายใส่สไลด์ย้อมสีแกรม จากนั้นนำสิ่งส่งตรวจส่งที่ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียภายใน 30 นาที (ในเวลาราชการส่งที่ตึกอปร.ชั้น 16 นอกเวลาราชการส่งที่ตึกภปร.ชั้น 4) จากนั้นอ่านผลเพาะเชื้อที่ 48 ชั่วโมงและ 7 วัน ผลการศึกษา ผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองในที่เข้าร่วมการวิจัย มีอายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 58 (19.2) ปี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.9 ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวร่วม เช่น โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ร่วมกับประวัติการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน มีไข้เพียงร้อยละ 57.9 มักเป็นข้ออักเสบติดเชื้อชนิดข้อเดียว โดยพบที่ข้อเข่าบ่อยที่สุดคือ ร้อยละ 85.7 พบเชื้อแบคทีเรียแกรมลบมากกว่าแกรมบวก โดยผลย้อมสีแกรมในน้ำไขข้อมีความไวร้อยละ 59.5 ผลเพาะเชื้อน้ำไขข้อในขวดเวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วัน มีความไวร้อยละ 23.8 ผลเพาะเชื้อน้ำไขข้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ มีความไวร้อยละ 19.0 และเมื่อกำหนดให้ผลเพาะเชื้อในน้ำไขข้อของผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองใน ด้วยวิธี เวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วัน มีความไวมากกว่าวิธีเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อร้อยละ 30 พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.625) สรุป เวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วัน มีความไวในการเพาะเชื้อในน้ำไขข้อของผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองในมากกว่าหรือเท่ากับอาหารเลี้ยงเชื้อ จึงสามารถนำมาทดแทนการเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งขั้นตอนยุ่งยากกว่าได้

บรรณานุกรม :
จินตาหรา มังคะละ . (2552). ความไวของการเพาะเชื้อในน้ำไขข้อของผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองในด้วยวิธีเวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วันและวิธีเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตาหรา มังคะละ . 2552. "ความไวของการเพาะเชื้อในน้ำไขข้อของผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองในด้วยวิธีเวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วันและวิธีเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตาหรา มังคะละ . "ความไวของการเพาะเชื้อในน้ำไขข้อของผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองในด้วยวิธีเวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วันและวิธีเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
จินตาหรา มังคะละ . ความไวของการเพาะเชื้อในน้ำไขข้อของผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่หนองในด้วยวิธีเวอร์ซาเทรค รีดอกซ์วันและวิธีเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.