ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย
นักวิจัย : ขนิษฐา หอมจีน
คำค้น : จิตวิทยา , ไต -- โรค -- ผู้ป่วย , คุณภาพชีวิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณทิพา ศักดิ์ทอง , รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ , นลินี เปรมัษเฐียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17150
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อทดสอบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาด้านความเที่ยงและ ความตรงของแบบสอบถาม KDQOL-SFTM ฉบับภาษาไทย เวอร์ชัน 1.3 ทำการศึกษาเฉพาะส่วนข้อ คำถามโรคไต เก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยนอกที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตจำนวน 191 ราย ความ เป็นไปได้ในการนำแบบสอบถามไปใช้ประเมินจากเวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ร้อยละผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุดและต่ำสุดแต่ละมิติของแบบสอบถาม ความเที่ยงของแบบสอบถามประเมินจากความ เที่ยงจากการทดสอบซ้ำพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้นด้วยการสัมภาษณ์ทาง โทรศัพท์ และความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายในแสดงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ความตรงทาง โครงสร้างของแบบสอบถามประเมินจากความตรงเชิงลู่เข้าและความตรงเชิงจำแนก โดยพิจารณา จากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถาม SF-36 EQ-5D คะแนน overall health rating ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านคลินิกกับแต่ละมิติของข้อคำถามเฉพาะโรคไต (kidney disease targeted items) และวิเคราะห์โดยใช้ multitrait scaling รวมทั้งความตรงเทียบกลุ่มที่รู้ประเมินจาก ความสามารถในการจำแนกคะแนนของกลุ่มผู้ป่วยล้างไตและปลูกถ่ายไต จากการศึกษาพบว่าแบบ สอบถาม KDQOL-SF[superscript TM] ใช้เวลาในการสัมภาษณ์เฉลี่ย 23 นาที ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของกลุ่มล้าง ไตและปลูกถ่ายไตอยู่ในช่วง 0.44-0.86 และ 0.43-0.84 ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภาย ในชั้นอยู่ระหว่าง 0.531-0.952 คะแนนของแบบสอบถาม KDQOL-SF[superscript TM] กลุ่มล้างไตและปลูกถ่าย ไตมีสหสัมพันธ์ต่ำถึงปานกลางกับแบบสอบถาม SF-36 EQ-5D คะแนน overall health rating ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านคลินิกมีความสัมพันธ์กับแต่ละมิติของข้อคำ ถามเฉพาะโรคไตตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ค่า success scaling ของความตรงเชิงลู่เข้าและความตรง เชิงจำแนกกลุ่มล้างไตเท่ากับ 74.17% และ 88.81% สำหรับกลุ่มปลูกถ่ายไต เท่ากับ 83.83% และ 86.59% นอกจากนี้แบบสอบถาม KDQOL-SF[superscript TM] สามารถจำแนกผู้ป่วยล้างไตและปลูกถ่ายไตได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยสรุปแบบสอบถาม KDQOL-SF[superscript TM] มีความเที่ยงและความ ตรงเพียงพอในการนำไปใช้ประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไทยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

บรรณานุกรม :
ขนิษฐา หอมจีน . (2552). ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา หอมจีน . 2552. "ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา หอมจีน . "ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ขนิษฐา หอมจีน . ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.