ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความต้องการสื่อการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความต้องการสื่อการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
นักวิจัย : สุทธศรี ศริ
คำค้น : การสอนด้วยสื่อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19112
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

การวิจัยนี้มีประสงค์เพื่อสำรวจของสื่อการสอน ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต การใช้ และการปรับปรุงสื่อการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 134 ฉบับ แบบสอบถามครูใหญ่ หรือผู้ช่วยครูใหญ่ 138 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด 1 ฉบับ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ จำนวน 5 ฉบับ รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 278 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ มัชณิมเลขคณิต (x ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 1. สื่อการสอนที่มีมากที่สุดในโรงเรียน ได้แก่ บัตรคำ และแผนที่ สื่อการสอนที่มีน้อยมาก ได้แก่ สื่อการสอนประเภทเครื่องมือต่างๆ 2. ครูชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 ใช้สื่อการสอนมากที่สุดในวิชาภาษาไทย ใช้สื่อการสอนน้อยที่สุดในกลุ่มกิจกรรมสร้างนิสัย ผลิตสื่อการสอนมากที่สุดในกลุ่มวิชาประสบการณ์ชีวิตและผลิตสื่อการสอนน้อยที่สุดในวิชาพลศึกษา ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเมืองได้สื่อการสอนใช้ประกอบในการสอนจากหน่วยราชการ สถาบัน องค์การหรือมูลนิธิต่างๆ แจกให้มากที่สุด ส่วนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในชนบท ได้จากการผลิตขึ้นเองมากที่สุด 3.ความต้องการความรู้ในการผลิตการใช้และการปรับปรุงสื่อการสอนของครูประถามศึกษาในโรงเรียนในเมือง และโรงเรียนประถมศึกษาในชนบทนั้นปรากฏว่า ครูชั้นประถมศึกษาที่ 1 ในโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท ต้องการความรู้ ในการผลิตสื่อการสอนราคาเยาและเศษวัสดุเหลือใช้มาก และต้องการความรู้ในการถ่ายภาพและถ่ายสไลด์น้อย ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเมืองต้องการให้ทางการจัดทำหรือจัดซื้อสื่อการสอนที่โรงเรียนทำเองไม่ได้ส่งมาให้มาก ส่วนครูในโรงเรียนชนบทต้องการให้วิทยาลัยครูเป็นแห่งบริการสื่อการสอนของโรงเรียนมาก 4. ปัญหาและอุปสรรคที่ครูโรงเรียนในเมืองพบมาก ได้แก่ ครูมีชั่งโมงสอนมากจนไม่อาจปลีกเวลามาผลิตและเตรียมสื่อการสอนในวิชาหนึ่งๆ ได้ส่วนครูในโรงเรียนชนบทมีปัญหามากเกี่ยวกับทางโรงเรียนสื่อการสอนไม่พอเพียงกับความต้องการ โรงเรียนขาดเครื่องอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อการสอน และสภาพของโรงเรียนไม่อำนวยให้ใช้สื่อการสอน เช่น สื่อการสอนประเภทเครื่องฉาย เป็นต้น ข้อเสนอแนะ ครูใหญ่และผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและอำเภอ ควรให้การสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้สื่อการสอนให้มากยิ่งขึ้น และควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการสอน รวมทั้งควรมีการติดตามผลและการนิเทศงานด้านสื่อการสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็นประจำ เพื่อให้ครูตื่นตัวที่จะใช้สื่อการสอนอยู่เสมอ

บรรณานุกรม :
สุทธศรี ศริ . (2524). การสำรวจความต้องการสื่อการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธศรี ศริ . 2524. "การสำรวจความต้องการสื่อการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธศรี ศริ . "การสำรวจความต้องการสื่อการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
สุทธศรี ศริ . การสำรวจความต้องการสื่อการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.