ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย : สุทัศนีย์ วิวัฒนปฐพี
คำค้น : กายภาพบำบัด -- หลักสูตร , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราช -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปทีป เมธาคุณวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745636819 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19108
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรการภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช โดยใช้แบบจำลองชิป ประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและการผลิตผลของหลักสูตร เพื่อสนองแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วิธีดำเนินการวิจัย ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินบริบท ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสารหลักสูตร แบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร อาจารย์นักศึกษา และบัณฑิต และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และแบบสอบถามอาจารย์และนักศึกษาส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินกระบวนการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม อาจารย์ และนักศึกษาและการประเมินผลิตผล ศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์หัวหน้าผู้รับผิดชอบนักกายภาพบำบัดกลุ่มประชากรสำหรับการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิต และหัวหน้าผู้รับผิดชอบนักกายภาพบำบัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 5 ชุด และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า ที – เทสท์ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบระหว่างคู่ด้วยวิธีเซฟเฟ ผลการวิจัย จากการศึกษาข้อมูลเอกสารหลักสูตร การสำรวจสถานภาพ การสัมภาษณ์ และการส่งแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ผลการประเมินหลักสูตรในแต่ละด้านดังนี้ การประเมินบริบท จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นจุดมุ่งหมายในระดับทั่วไป เป็นจุดมุ่งหมายที่ระบุให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านสติปัญญาความสามารถ ด้านทัศนคติค่านิยมในการประกอบวิชาชีพ และด้านทักษะและความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ โครงสร้างของหลักสูตรเน้นทางด้านทฤษฎีมากกว่าด้านปฏิบัติ การประเมินปัจจัยเบื้อต้น ปัจจัยที่สนับสนุนการนำหลักสูตรไปใช้ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เพราอาจารย์ทำหน้าที่ด้านวิจัย และบริการวิชาการค่อนข้างต่ำ สัดส่วนวุฒิของอาจารย์ประจำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้อุปกรณ์การเรียนการสอน ตำรา และสถานที่เรียน ไม่เพียงพอกับนักศึกษา แต่สัมฤทธิผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับดี การประเมินผลิตผล หัวหน้าผู้รับผิดชอบนักกายภาพบำบัด เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความสามรถ มีทัศคติที่ดีมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ มีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานตะรางตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร แต่ก็ยังต้องการให้ผลิตผลของหลักสูตรมีคุณลักษณะสูงกว่าที่เป็นจริง ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรควรจะเริ่มต้นที่การปรับโครงสร้างของหลักสูตร อาจารย์ผู้ที่นำหลักสูตรไปใช้จะต้องศึกษาหลักสูตร และปฏิบัติจามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ควรเพิ่มการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้มากขึ้น ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สำหรับตัวอาจารย์เองควรปรับปรุงด้านวุฒิ และภาระงานให้สูงขึ้น อุปกรณ์การเรียนการสอน จะต้องมีเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ควรจัดอบรมอาจารย์เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน และติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต

บรรณานุกรม :
สุทัศนีย์ วิวัฒนปฐพี . (2527). การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทัศนีย์ วิวัฒนปฐพี . 2527. "การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทัศนีย์ วิวัฒนปฐพี . "การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สุทัศนีย์ วิวัฒนปฐพี . การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.