ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
นักวิจัย : สุทธิ พิกุลศิริ
คำค้น : โสตทัศนศึกษา , การฝึกอบรม , การประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745667188 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19107
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 1.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ผู้รับผิดชอบงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้ง 13 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 209 คน 2. เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ สถานภาพการผลิต ปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 336 ชุด โดยส่งทางไปรษณีย์และนำส่งด้วยตนเอง ไปยังกลุ่มประชากรซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนน้อย ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาทั้งสิ้น 209 ชุด คิดเป็นร้อยละ 62.2 หลังจากนั้นนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วยการคิดค่าร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อ ผลการวิจัย 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องของการผลิตสื่อ และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์อันสืบเนื่องมาจากขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การให้ข่าวและบทความแก่หนังสือพิมพ์มีความสำคัญมากต่อการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ แต่ยังมีปัญหา โดยไม่ได้รับความร่วมมือจากหนังสือพิมพ์เท่าที่ควร 3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มชั่วโมงการสอนของเนื้อหาแต่ละวิชาโดยเพิ่มภาคปฏิบัติให้มากกว่าภาคทฤษฏี 4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะขยายเวลาของการฝึกอบรมหลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ จากเดิมที่มีระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห์ โดยเพิ่มเป็น 12 สัปดาห์

บรรณานุกรม :
สุทธิ พิกุลศิริ . (2529). การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิ พิกุลศิริ . 2529. "การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิ พิกุลศิริ . "การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สุทธิ พิกุลศิริ . การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.