ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นักวิจัย : นิติวิตต์ จันทวีสุข
คำค้น : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , เขตปลอดอากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16767
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ราย ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้ให้บริการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่การบินไทย เจ้าหน้าที่ BFS และเจ้าหน้าที่ TAGS จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 304 ราย ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าทางอากาศ ผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศอย่างเดียว และผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าทางอากาศ ประเมินความสำคัญ และความพึงพอใจของปัจจัย ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก แต่ละปัจจัยหลักจะประกอบด้วยปัจจัยย่อย เพื่อความเข้าใจ และความถูกต้องในการประเมิน เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันโดยส่วนที่ 3 เป็นส่วนหลัก เพื่อใช้ประเมินและวัดระดับความสำคัญและความพึงพอใจของปัจจัยต่อผู้ให้บริการ หลังจากเก็บรวมรวบข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป ตามหลักสถิติเชิงพรรณาที่ระบุค่าของข้อมูลออกมาเป็นค่าเฉลี่ยและค่าความถี่ นำค่าเฉลี่ยมาสร้างแผนภูมิจุด เพื่อดูภาพรวมของค่าเฉลี่ยทั้งหมดว่าจะต้องกำหนดค่าของพื้นที่ใดบ้างในแผนภูมิ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยหลักสถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ Performance Evaluation Matrix และ Competitive Position Matrix วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ และนำไปกำหนด Strategic Opportunities for Competitive Advantage ผลสรุปบางส่วนพบว่า ปัจจัยด้านความสามารถทางด้านความรู้ที่จะให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ภายในเขตปลอดอากร จำเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นจุดด้อยขององค์กรที่ควรจะรีบปรับปรุงภายในกำหนดระยะเวลาสั้น ส่วนด้านการเข้าถึงของกฎระเบียบ และการบริการด้านพิธีการศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ควรจะรักษา หรือจะปรับปรุงระดับการให้บริการภายในกำหนดระยะเวลายาว

บรรณานุกรม :
นิติวิตต์ จันทวีสุข . (2552). การพัฒนาเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิติวิตต์ จันทวีสุข . 2552. "การพัฒนาเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิติวิตต์ จันทวีสุข . "การพัฒนาเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
นิติวิตต์ จันทวีสุข . การพัฒนาเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.