ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
นักวิจัย : กรกนก อิงคนินันท์
คำค้น : Curcumin , curcumin analogs , Eulophia macrobulbon , Kaempferia parviflora , methoxyflavones , phenanthrene , phenanthrene phosphodiesterase5 , phosphodiesterase5 , pulmonary artery , Thai biodiversity , กระชายดำ , ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย , ว่านอึ่ง , สารอนุพันธ์ของ curcumin , หลอดเลือดปอด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG5380044 , http://research.trf.or.th/node/7365
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารต้าน Phosphodiesterase5 (PDE5) มีประโยชน์ในการรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและ โรคความดันปอดสูง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสารต้าน PDE5 จากความหลากหลายทาง ชีวภาพของไทย คณะผู้วิจัยได้ทดสอบฤทธิ์ต้าน PDE5 ในพืชและสิ่งมีชีวิตจากทะเลหลายชนิด พบสาร 3 กลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นสารต้าน PDE5 ที่มีศักยภาพ ได้แก่ 7-methoxy flavones, phenanthrenes และ curcuminoids สารพวก 7-methoxy flavones เป็นสารที่พบในกระชายดำ Kaempferia parviflora Wall. ex Baker; Zingiberaceae) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีการใช้เป็นยาบำรุงกำลังเพศชาย สาร 7-methoxyflavones มีฤทธิ์ต้าน PDE5 โดยสารที่มีฤทธิ์แรงที่สุดคือ 5,7-dimethoxyflavone จากการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ ฤทธิ์พบว่า กลุ่ม methoxy ที่ C-5 ของ 7-methoxyflavones มีความสำคัญต่อฤทธิ์ต้าน PDE5 สารกลุ่ม phenanthrene 4 ตัว อันประกอบด้วยสารใหม่คือ 9,10-dihydro-4-(4-hydroxybenzyl)- 2,5-dimethoxyphenanthrene-1,7-diol (1) และสารที่เคยมีผู้ค้นพบมาก่อนในพืชอื่นได้แก่ phenanthrenes i.e., 1-(4-hydroxybenzyl)-4,8-dimethoxyphenanthrene-2,7-diol (2), (9,10-dihydro-2,5- dimethoxyphenanthrene-1,7-diol (3) และ 1,5,7-trimethoxyphenanthrene-2,6-diol) (4) ถูกแยกได้จากหัว ของว่านอึ่ง (Eulophia macrobulbon (Parish & Rchb. f.) Hook. f.; Orchidaceae) โดยการทดสอบฤทธิ์ต้าน PDE5 ควบคู่กันไป. สาร 2 ออกฤทธิ์ดีที่สุด (IC50 =1.67±0.54 μM) ในขณะที่สาร 1 ออกฤทธิ์อ่อน (IC50 = 62.26±3.32 μM). สาร curcumins จากธรรมชาติ 3 ตัว (CL1-CL3) และจากการสังเคราะห์ 6 ตัว (CL4-CL9) ได้ถูก นำมาทดสอบฤทธิ์ต้าน PDE5 และฤทธิ์ขยายหลอดเลือดปอดและ aorta ที่แยกได้จากหนูโดยทำในอ่าง ควบคุมอุณหภูมิ สาร curcumin มีฤทธิ์ต้าน PDE5 อย่างอ่อน (IC50=18 μM) ในขณะที่ CL7 and CL9 มีฤทธิ์ที่ สูง (IC50=4μM). จากการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและฤทธิ์พบว่า methoxyl group ที่ตำแหน่ง ortho ของ curcumin มีความสำคัญต่อการยับยั้ง PDE5 สารอนุพันธ์ทุกตัวให้ผลคลายหลอดเลือดปอด โดย ผลขึ้นกับความเข้มข้น สารเหล่านี้มีผลน้อยมากต่อ aorta และเมื่อเลาะเอา endothelium ของหลอดเลือดปอด ออก พบว่าฤทธิ์คลายหลอดเลือดของ CL2 ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ และสารอนุพันธ์ CL5, CL8, CL9 ลดลง การศึกษาเหล่านี้ แสดงถึงศักยภาพของสารจากสมุนไพรไทยในการเป็นแหล่งของสารต้าน PDE5 ซึ่งอาจจะนำไปพัฒนาใช้ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือการลดความดันปอดในโรคความดันปอด สูงในอนาคตได้ต่อไป Phosphodiesterase5 (PDE5) inhibitors can be used for treatment of erectile dysfunction and pulmonary hypertension. In this study, we aimed at search for PDE5 inhibitor from Thai biodiversity. Several plants and marine organisms were screened. We found three groups of compound that might be good leads for PDE5 inhibitors i.e. 7-methoxy flavones, phenanthrenes and curcuminoids. Several 7-methoxy flavones were found in Kaempferia parviflora Wall. ex Baker (Zingiberaceae), a medicinal plant well-known for sexual performance enhancing effect. The PDE5 inhibitors were identified as 7-methoxyflavones. The most potent one is 5,7-dimethoxyflavone. Structure activity relationship showed that the methoxyl group at C-5 position of 7-methoxyflavones was necessary for PDE5 inhibition. A new phenanthrene, 9,10-dihydro-4-(4-hydroxybenzyl)-2,5-dimethoxyphenanthrene-1,7-diol (1) and three known phenanthrenes i.e., 1-(4-hydroxybenzyl)-4,8-dimethoxyphenanthrene-2,7-diol (2), (9,10-dihydro-2,5-dimethoxyphenanthrene-1,7-diol (3) and 1,5,7-trimethoxyphenanthrene-2,6-diol) (4) had been isolated from the pseudo-bulbs of Eulophia macrobulbon (Parish & Rchb. f.) Hook. f. (Orchidaceae) using the PDE5 bioassay guided fractionation. Among these phenanthrenes, 2 was the most potent PDE5 inhibitors (IC50 =1.67±0.54 μM) whereas 1 showed mild activity and on PDE5 (IC50 value of 62.26±3.32 μM). Three natural curcumins (CL1-CL3) and six synthetic analogs (CL4-CL9) were tested for PDE5 inhibitory activity. Their vasodilator effects were examined in rat isolated pulmonary arteries and aorta using organ bath technique. Curcumin showed mild PDE5 inhibitory activity (IC50=18μM) while its analogs, CL7 and CL9, showed higher activity (IC50=4μM). The structure-activity relationship indicated the importance of methoxyl group at ortho-position of curcumin to PDE5 inhibition effect. All analogs possessed concentration-dependent vasorelaxant effect in pulmonary arteries while in aorta only small responses to most of the compounds. Endothelial removal of pulmonary artery reduced vasodilator responses to natural curcumin (CL2) and some analogs (CL5, CL8, cl9). In conclusion, our studies demonstrate that Thai plants are potential sources of PDE5 inhibitors which can be develop for treatment of erectile dysfunction and pulmonary hypertension in the future.

บรรณานุกรม :
กรกนก อิงคนินันท์ . (2557). การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กรกนก อิงคนินันท์ . 2557. "การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กรกนก อิงคนินันท์ . "การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
กรกนก อิงคนินันท์ . การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.