ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา
นักวิจัย : อภิชาต สุขสำราญ
คำค้น : DRUG DISCOVERY , STRUCTURAL MODIFICATION OF NATURAL PRODUCTS , การค้นพบยา , การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG5280013 , http://research.trf.or.th/node/7332
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เป็นการตรวจสอบ แยก หาโครงสร้าง และประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์บางชนิดเพื่อให้ได้แอนาออกที่มีฤทธิ์ ทางชีวภาพสูงขึ้นเพื่อการค้นพบยา งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 6 โครงการ โครงการแรกเป็นการตรวจสอบ แยก หาโครงสร้าง และประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โครงการนี้มีโครงการย่อย ดังนี้ การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช การหาส่วนประกอบทางเคมีเพื่อเสริมฤทธิ์การ สร้างฮีโมโกลบินทารกในเซลล์เม็ดเลือดแดง การศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช สกุล Erythrina ฤทธิ์การปกป้องการทำลายตับของหนูจากคาร์บอนเตตราคลอไรด์โดยสารสกัดจากเหง้า ว่านชักมดลูก (Curcuma comosa) สาร cyclopeptide alkaloids ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียและเชื้อวัณโรค จากพืชสกุล Ziziphus การศึกษาส่วนประกอบของส่วนเหนือดินของว่านชักมดลูก และผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติที่มีฤทธิ์อื่นๆ โครงการที่สอง เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารนำ (lead compounds) เพื่อให้มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงขึ้น โครงการนี้ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ได้แก่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ของเคอร์คิวมินอยด์เพื่อให้มีฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์สูงขึ้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารฟีนอลิกอัลคา โนนจากขิงเพื่อให้มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase และ butyrylcholinesterase การสังเคราะห์ แอนาลอก tetrahydrocurcuminoid dihydropyrimidinone ของ tetrahydrocurcuminoids เพื่อเป็นสาร ยับยั้งที่ดีต่อเอ็นไซม์ acetylcholinesterase การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ isosteviol ไปเป็นแอนาลอกที่ มีฤทธิ์สูงในการขยายหลอดเลือดหัวใจหนู และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ andrographolide ไปเป็น แอนาลอกที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์สูง โครงการที่สาม เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติให้มีฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์สูง โครงการนี้มี 2 โครงการย่อยคือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ของเคอร์คิวมินอยด์ให้ได้แอนาลอกที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์อย่างเฉพาะเจาะจง และ แอนาลอกของเคอร์ คิวมินอยด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง โครงการที่สี่ เป็นแอนาลอกที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อการค้นพบยา ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ แอนาลอกของ polyprenylated benzoyl-phloroglucinol ที่มีฤทธิ์สูงใน การต้านเชื้อวัณโรค และ แอนาลอกของ -mangosteen ที่มีฤทธิ์สูงในการต้านเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยา หลายขนาน โครงการที่ห้า ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง การแยก หาสูตร โครงสร้าง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร การสังเคราะห์แอนาลอก การประเมินฤทธิ์การเป็นฮอร์โมนเพศ หญิงและการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ โครงการวิจัยโครงการนี้เป็นการร่วมมือกับศาสตราจารย์ Gaolin Zhang, Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาชน จีน โครงการนี้มี 4 โครงการย่อย คือ สารไดเอริลเฮปทานอยด์จากแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย ผลของ ว่านชักมดลูกในการป้องกันการสูญเสียกระดูกในหนูที่ขาดเอสโตรเจน ผลของ phytoestrogens จากว่าน ชักมดลูกต่อการขยายหลอดเลือดในหนูที่ถูกตัดรังไข่ และการใช้สารไดเอริลเฮปทานอยด์จากว่านชัก มดลูกซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ โครงการที่หก เป็นการออกแบบและสังเคราะห์ระบบการ นำส่ง (delivery system) สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและแอนาลอกที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ไปยังเซลล์ เป้าหมาย โครงการสุดท้ายนี้ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ การใช้วิธีการสังเคราะห์วัฏภาคของแข็งใน การสังเคราะห์แคตไอออนิกลิปิดที่มีคอเลสเตอรอลเป็นหลักและมีด้านหัวชนิดกลัวน้ำที่ไม่สมมาตรสำหรับ การนำส่งดีเอ็นเอ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคิวเคอร์บิตาซินให้เป็น bioreductive prodrugs ที่ เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง และการเพิ่มความเสถียร ความสามารถในการเข้าสู่เซลล์ และความเป็นพิษ ต่อเซลล์ของเคอร์คิวมินโดยใช้ไลโปโซมแคตไอออนนิกสังเคราะห์ ได้มีการแยกสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ หลายชนิดจากพืชจำนวนหนึ่ง รวมทั้ง Erythrina fusca, Ziziphus mauritiana และ Z. cambodiana, Garcinia mckeaniana, Trichosanthes cucumerina และ Curcuma comosa ได้มีการแยกส่วนประกอบ ทางเคมีของเหง้าของว่านชักมดลูก ขมิ้นชัน และขิง รวมทั้งพืชชนิดอื่นบางชนิดเพื่อนำมาทำการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ได้แอนาลอกที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงขึ้น ได้มีการค้นพบสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารที่ปรับเปลี่ยนมาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารที่ มีโครงสร้างนำ (structure leads)/แอนาลอกซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงมากกว่า 20 ชนิด ทั้งนี้ได้รวมถึงการ เสริมฤทธิ์การสร้างฮีโมโกลบินทารกในเซลล์เม็ดเลือดแดง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียชนิดดื้อยาหลายขนาน ฤทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิง ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค ฤทธิ์แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ ขยายหลอดเลือด ได้มีการออกแบบระบบ bioreductive prodrug สำหรับรักษามะเร็งเต้านม และได้มีการ ออกแบบและสังเคราะห์ระบบนำส่งยาและดีเอ็นเอโดยใช้แคตไอออนนิกลิปิด ได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติแล้ว 22 เรื่อง และอีก 3 เรื่องอยู่ระหว่างการเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ ได้มีการยื่นจด สิทธิบัตรสารแอนาลอกซึ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากฟีนอลิกอัลคาโนนจากขิง โดยแสดงฤทธิ์ต้านเอนไซม์ acetylcholinesterase และ butyrylcholinesterase ที่สูงมาก The objectives of the proposed project are to screen, isolate, elucidate structure and evaluate biological activities of natural products, and to modify the structures of some lead compounds to obtain analogues with higher biological activities for drug discovery. The work consists of six projects. The first project is screening, isolation, structural elucidation and biological evaluation of natural products. The subprojects of this project are screening of plant extracts, investigation of plant constituents to enhance fetal hemoglobin production in an erythroid cell line, investigation of chemical constituents and biological activities of Erythrina plant, the protective effect of Curcuma comosa on carbon tetrachloride-induced liver injury in mice, antiplasmodial and antimycobacterial cyclopeptide alkaloids from Ziziphus species, investigation of Curcuma comosa aerial parts, and natural products with other biological activity. The second project is structural modification of some lead compounds for higher biological activities. This project consists of five subprojects: Structural modification of curcuminoids to enhance cytotoxic activities, structural modification of phenolic alkanones from ginger to inhibit acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase activities, tetrahydrocurcuminoid dihydropyrimidinone analogues of tetrahydrocurcuminoids as potent acetylcholinesterase inhibitors, structural modification of isosteviol for analogues with potent vasorelaxant activity, and structural modification of andrographolide to analogues with enhanced cytotoxic activity. The third project is structural modification of natural products for cytotoxic analogues. This project involves two subprojects: Chemical modification of curcuminoids to selective cytotoxic analogues, and analogues of curcuminoids with enhanced biological activities. The fourth project is natural products-based antimycobacterial analogues for drug discovery and two subprojects are included: Potent antimycobacterial activity of polyprenylated benzoyl-phloroglucinol analogues, and potent activity against multidrugresistant Mycobacterium tuberculosis of -mangosteen analogues. The fifth project is natural products with estrogenic activity. Isolation, structural elucidation, structural modification, synthesis of analogues, estrogenic activity evaluation and study of mechanism of action. This project is a collaborative research with Professor Gaolin Zhang, Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, China. There are four subprojects in this project: Diarylheptanoids of Curcuma comosa from different parts of Thailand, protective effects of Curcuma comosa on bone loss in estrogen deficient mice, effects of phytoestrogens from Curcuma comosa Roxb. on vascular relaxation in ovariectomized rats, and diarylheptanoids from Curcuma comosa as bioactive compounds for biological activity evaluation. The sixth project concerns design and synthesis of delivery system for cytotoxic natural products and analogues to targeted cells. Three subprojects are included in this project: Solid phase synthesis of asymmetric hydrophilic head cholesterol-based cationic lipids for drug and DNA delivery, chemical modification of cucurbitacins as bioreductive prodrugs specific to cancer cells, and enhancement of stability, cellular uptake and cytotoxicity of curcumin with synthetic cationic liposome. Several new bioactive compounds were isolated from a number of plant species, including Erythrina fusca, Ziziphus mauritiana and Z. cambodiana, Garcinia mckeaniana, Trichosanthes cucumerina and Curcuma comosa. Isolation of constituents of the rhizomes of Curcuma comosa, C. longa and Zingiber officinale and some other plant species for structural modification to analogues with enhanced biological activities has also been carried out. More than twenty compounds from natural products and structural modification of natural products were discovered as structure leads/analogues with potent biological activities including enhancing fetal hemoglobin production, multidrug-resistant antibacterial activity, estrogenicrelated activity, antimycobacterial activity, cytotoxicity against cancer cells and vasorelaxant activity. A new bioreductive prodrug system for briest cancer was established. New cationic lipid drug and DNA delivery systems have been designed and synthesized. Twenty-two international publications have been achieved and three manuscripts are under preparation. One patent application on highly potent acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory activities of analogues of phenolic alkanones from ginger has been accomplished.

บรรณานุกรม :
อภิชาต สุขสำราญ . (2557). การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิชาต สุขสำราญ . 2557. "การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิชาต สุขสำราญ . "การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
อภิชาต สุขสำราญ . การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.