ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาทักษะการทำขนม การตลาด และการบริหารจัดการของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาทักษะการทำขนม การตลาด และการบริหารจัดการของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
นักวิจัย : นุรใฮนี กะดะแซะ
คำค้น : ขนม , สตรีฮูยงบาโร๊ะ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG51S0013 , http://research.trf.or.th/node/7190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเรื่อง "พัฒนาทักษะการทำขนม การตลาด และการบริหารจัดการของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อถอดประสบการณ์การรวมกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะในด้านทักษะการทำขนม การหาตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการทำขนม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างมีเอกลักษณ์ 3) เพื่อศึกษาวิธีการปรับสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตขนมให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ 4) เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะ กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย การประเมินศักยภาพของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะอย่างมีส่วนร่วม ในประเด็นทักษะเฉพาะตัวที่มีมาก่อนโครงการวิจัย โอกาสความสำเร็จในทางเลือกอาชีพ ประเมินความเสี่ยงทางการตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการวิจัย วิเคราะห์จุดอ่อนขนมแต่ละชนิดเพื่อแสวงหาความรู้กระบวนการผลิตขนมมาแก้ไขข้อบกพร่องและยกระดับ คุณภาพขนมให้จำหน่ายได้ ใช้การวิจัยเชิงสำรวจเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคขนมวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อใช้สร้างโอกาสการรับรู้ต่อสาธารณะ และนำไปสู่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการอบรมให้ความรู้เรื่องการขอเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มพูนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม ผลจากการวิจัย พบว่า ทีมวิจัยมีศักยภาพในการทดลองใช้แป้งยี่ห้อต่างๆ มาทำขนมเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ สามารถใช้เครื่องมือช่าง ตวง วัด ตามหลักวิชาการด้านโภชนาการรู้เทคนิคการนวดแป้ง การพักแป้ง การกวนสังขยา ให้ได้เนื้อที่เนียนที่เป็นมันวาว สามารถผลิตไก่หย็อง ถั่วดำ กวน เพื่อใช้ทำ ไส้ขนมปังได้ เรียนรู้การทำ ขนมเพิ่มอีกหลายอย่างที่นอกเหนือจากแผนงานโครงการวิจัย ได้แก่ โดนัท เค้กกล้วยน้ำว้า ถั่วเคลือบ โรตีกรอบครองแครง ขนมอาลัว ขนมตะโก้ ขนมโค ขนมจีบ ขนมเม็ดขนุน ขนมสาคู ขนมทับทิมกรอบ ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจในขนมอยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” เมื่อใช้หลักฐานนิยมในการตีความ พบว่า ความพอใจในปริมาณขนมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” รสชาติของขนมอยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” คุณภาพและความคงทนอยู่นานของขนม หรือขนมไม่เสียง่ายอยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” ความพอใจในระดับราคาของขนมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ความพอใจในบรรจุภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี” เมื่อคำนวณเป็นผลคะแนนพบว่า ผู้บริโภคมีความพอใจในระดับราคามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.42 รองลงมาพอใจในปริมาณขนม คิดเป็นร้อยละ 21.20 ส่วนที่ได้รับ ความพอใจน้อยที่สุด คือ เรื่องของรสชาติและคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 18.04 ในอัตราส่วน ที่เท่ากัน การแสวงหาตลาด ทีมวิจัยได้ตลาดขนมที่แน่นอน 3 แหล่งใหญ่ๆ คือ 1) หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น 2) ร้านน้ำชาในหมู่บ้าน 3) ร้านขายของชำในหมู่บ้าน กำลังการซื้อของตลาดทั้งสามแหล่งข้างต้น รวมแล้วประมาณ 160 หน่วยผลิตต่อสองสัปดาห์ การดำเนินการขอเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์พบว่า เครื่องหมายอาหารและยา (อย.) ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เนื่องด้วยผนัง อาคารโดยรอบต้องติดตั้งมุ้งลวดหรือไม่ก็ต้องทำผนังทึบทั้งหมด และจะต้องสร้างห้องน้ำและห้องที่ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ผลิตขนมเป็นการเฉพาะ สิ่งที่ทีมวิจัยทำได้ คือ ปรับปรุงเครื่องแต่งกายของผู้ผลิตขนมให้รัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากผ้าคลุมผมที่สวมใส่ปกติตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว ผ้ากันเปื้อน รองเท้ายาง เป็นส่วนเสริมให้ถูกอนามัยมากขึ้น การล้างทำความสะอาด ร่างกาย และอุปกรณ์การทำขนม ทุกครั้ง ได้นำมาใช้อย่างเคร่งครัดมากขึ้น เครื่องหมายฮาลาลทีมวิจัยมีความเห็นว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนเป็นมุสลิม ถือเป็นการรับรองตนเองในเรื่องกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำทุกขั้นตอนอยู่แล้ว ประกอบกับตลาดที่วางจำหน่ายขนมอยู่ภายใน ท้องถิ่น จึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องขอเครื่องหมายฮาลาลอย่างเป็นทางการ เพียงแต่ใช้ยี่ห้อที่สื่อ ให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ามุสลิมรับประทานได้อย่าง สนิทใจ ในที่นี้ กลุ่มได้ใช้ชื่อยี่ห้อว่า “อามีนเบเกอรีฮูยงบาโร๊ะ” คำว่า “อามีน” เป็นภาษาอาหรับหมายถึง ขออัลลอฮฺทรงรับคำวิงวอน (ดุอาอฺ) ด้วยเถิด มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ทีมวิจัยได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนกลุ่มฯ ไว้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และได้มีการประสานส่งตัวอย่างขนม ไปส่งตรวจแล้ว ขณะนี้ รอผลการตรวจสอบอยู่ การบริหารจัดการของกลุ่มแม่บ้านอามีนเบเกอรีฮูยงบาโร๊ะ ในกระบวนการผลิตได้ค้นพบศักยภาพจากภายในด้วยตนเองว่ามีความถนัดในด้านใด บางคนมีความชำนาญในการผสมแป้ง นวดแป้ง ตัดแป้งเป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันได้จนชำนาญ บางคนมีความถนัดเรื่องการทำไส้ขนมแต่ละชนิดจนได้รสชาติที่น่าพอใจของผู้บริโภค การจัดทีมทำงานระหว่างการผลิตจึงถูก จัดสรรลงตัวได้เองโดยปริยาย นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกฎระเบียบขึ้นใช้กันเองภายในสมาชิกมีการแบ่งปันผลประโยชน์จะจัดสรรผลกำไรให้รวดเร็วที่สุด ขนมที่กลุ่มฯ ผลิตมีหลายชนิดบางชนิดมีกำไร บางชนิดขาดทุน สาเหตุที่กลุ่มฯ จำเป็นต้องขายขนมบางชนิดขาดทุน เนื่องจากต้องอ้างอิงราคาขายของคู่แข่ง แต่เมื่อถัวเฉลี่ยขนมทุกชนิดที่กลุ่มฯ จำหน่ายแล้ว กลุ่มฯ ยังคงมีกำไรอยู่ จึงเป็นเทคนิคการตลาดของกลุ่มฯ ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ

บรรณานุกรม :
นุรใฮนี กะดะแซะ . (2553). พัฒนาทักษะการทำขนม การตลาด และการบริหารจัดการของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นุรใฮนี กะดะแซะ . 2553. "พัฒนาทักษะการทำขนม การตลาด และการบริหารจัดการของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นุรใฮนี กะดะแซะ . "พัฒนาทักษะการทำขนม การตลาด และการบริหารจัดการของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
นุรใฮนี กะดะแซะ . พัฒนาทักษะการทำขนม การตลาด และการบริหารจัดการของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.