ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่
นักวิจัย : สุมาฬี พรหมรุกชาติ
คำค้น : situation review , จังหวัดลำปาง , จังหวัดแพร่ , ต้นทุน , ศักยภาพ , สำรวจ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5340006 , http://research.trf.or.th/node/6644
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรศึกษาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการพัฒนาพื้นที่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยผลการสำรวจที่ได้จะสะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่และสิ่งที่ชุมชนต้องการให้แก้ไข นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จะช่วยการตัดสินใจในการนำไปใช้ในการวางแผนการวิจัย และการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดได้ดำเนินการไว้บ้างแล้วแต่เป็นการดำเนินการแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ของหน่วยงาน ทำให้การมองในภาพรวมไม่ชัดเจน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลสภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ โดยรวบรวมจากเอกสารที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการไว้แล้ว สำรวจแบบเจาะจงประเด็น (rapid interview approach) ในพื้นที่เป้าหมาย และจัดเวทีหรือการประชาคมในพื้นที่เฉพาะประเด็นสำคัญเพื่อเจาะลึกถึงโจทย์และแผนปฏิบัติที่ชุมชนในพื้นที่กำลังดำเนินการอยู่ (ถ้ามี) รวมทั้งจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิพากษ์ผลการสำรวจข้อมูลที่สำคัญได้แก่ ความต้องการด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเกษตร ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ธุรกิจการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ข้อมูลดังกล่าวน่าจะมีประโยชน์ในการนำมาพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

บรรณานุกรม :
สุมาฬี พรหมรุกชาติ . (2555). การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุมาฬี พรหมรุกชาติ . 2555. "การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุมาฬี พรหมรุกชาติ . "การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
สุมาฬี พรหมรุกชาติ . การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.