ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นักวิจัย : สุภาภรณ์ จันทร์พวง
คำค้น : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , การเปิดรับข่าวสาร , การประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรวรรณ องค์ครุฑรักษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16736
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ การรับรู้เนื้อหาและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 400 คน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และนิตยสารหรืองานออกบูธหรืองานแฟร์ต่างๆ ตามลำดับ ในภาพรวมนั้นผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการรับรู้ข่าวสารมาก เกี่ยวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแบ่งเป็นการรับรู้ในด้านบวก ซึ่งได้แก่ การรับรู้เกี่ยวมาตรฐานการให้บริการที่เป็นสากล การมีมาตรการตรวจวัดและป้องกันไข้หวัด 2009 อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และการสร้างสถิติระดับโลกหลายรายการ เช่น มีหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลก ส่วนในด้านลบ ได้แก่ การทุจริตในโครงการต่างๆ ของท่าอากาศยานฯ และการแก้ไขวิกฤตการณ์ปิดล้อมท่าอากาศยานฯ ของกลุ่มประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการต้านไข้หวัด 2009 มากที่สุด ส่วนรองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างไม่เคยรับทราบกิจกรรมเลย ในภาพรวมนั้นผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนใหญ่ มีทัศนคติที่เป็นกลางต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในส่วนของตัวองค์กร ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อสื่อที่ใช้บอกข้อมูลต่างๆ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาทิ ป้ายบอกทาง หรือแผ่นพับ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ จันทร์พวง . (2552). การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ์ จันทร์พวง . 2552. "การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ์ จันทร์พวง . "การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สุภาภรณ์ จันทร์พวง . การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.