ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี
นักวิจัย : สหรัฐ เชาว์รูปดี
คำค้น : น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสังกะสี , น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ , เจริญขวัญ ไกรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16938
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การประยุกต์ใช้การตกตะกอนทางเคมีและวิธีทางไฟฟ้าเคมีในน้ำเสียสังเคราะห์ และน้ำเสียจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใย เพื่อกำจัดสังกะสี งานวิจัยนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยการตกตะกอนทางเคมีด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี ซึ่งวิธีทางไฟฟ้าเคมีได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นการจัดเรียงขั้วไฟฟ้าแบบเซลล์เดี่ยว จำนวน 1 คู่ โดยมีขนาดพื้นที่ขั้วไฟฟ้า 9x10 ตารางเซนติเมตร ชุดที่ 2 เป็นการจัดเรียงขั้วไฟฟ้าแบบหลายเซลล์ต่อขนาน จำนวน 3 คู่ โดยมีขนาดพื้นที่ขั้วไฟฟ้า 3x10 ตารางเซนติเมตร โดยแต่ละชุดการทดลองจะทำการแปรเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้า 250, 500, 1,000 และ 2,000 มิลลิแอมแปร์ ส่วนที่สอง ใช้ค่าสภาวะที่เหมาะสมจากการทดลองในส่วนแรกมาใช้กับน้ำเสียจริง ผลการทดลองส่วนที่ 1 การทดลองในน้ำเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของสังกะสี 2.4 มิลลิโมลต่อลิตร โดยการตกตะกอนด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่พีเอช 10 สามารถกำจัดสังกะสีได้ 99.68% การตกตะกอนด้วยโซเดียมซัลไฟด์ที่พีเอช 9 สามารถกำจัดสังกะสีได้ 99.71% ส่วนวิธีทางไฟฟ้าเคมี พบว่า การจัดเรียงขั้วแบบเซลล์ต่อขนาน ที่กระแสไฟฟ้า 500 มิลลิแอมแปร์ จัดเป็นสภาวะที่เหมาะสม โดยกำจัดสังกะสี ณ ชั่วโมงที่ 6 ได้ 100% ผลการทดลองส่วนที่ 2 การทดลองในน้ำเสียจริงที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของสังกะสี 3.0 มิลลิโมลต่อลิตร โดยการตกตะกอนด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่พีเอช 10 สามารถกำจัดสังกะสีได้ 99.40% การตกตะกอนด้วยโซเดียมซัลไฟด์ ที่พีเอช 9 สามารถกำจัดสังกะสีได้ 99.40% ส่วนวิธีทางไฟฟ้าเคมี พบว่า การจัดเรียงขั้วแบบเซลล์ต่อขนาน ที่กระแสไฟฟ้า 500 มิลลิแอมแปร์ กำจัดสังกะสี ณ ชั่วโมงที่ 6 ได้ 24%

บรรณานุกรม :
สหรัฐ เชาว์รูปดี . (2552). การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สหรัฐ เชาว์รูปดี . 2552. "การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สหรัฐ เชาว์รูปดี . "การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สหรัฐ เชาว์รูปดี . การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.