ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทวิเคราะห์เรื่องมิลินทปัญหา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วาทวิเคราะห์เรื่องมิลินทปัญหา
นักวิจัย : ธนิดา ปัทมพรพงศ์
คำค้น : การ์ตูนโทรทัศน์ , รายการโทรทัศน์ , การเล่าเรื่อง , มิลินทปัญหา , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16823
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดัดแปลงเนื้อหา รวมไปถึงการเปรียบเทียบระหว่างมิลินทปัญหาฉบับหอสมุดแห่งชาติ และฉบับการ์ตูนแอนิเมชันซึ่งผลิตโดยบริษัทแอพพริฌิเอด เอนเตอร์เทนเมนท์ และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสหวิธี ได้แก่ การวิจัยเอกสาร(Documentary research) ซึ่งจะศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์วิจัยเนื้อหา(Content/Textual Analysis) ของมิลินทปัญหา และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) สำหรับการวิจัยเชิงสำรวจบางส่วน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องมิลินทปัญหามีการเรียงลำดับเนื้อหาสาระตามตัวเล่มฉบับหอสมุดแห่งชาติแล้วเพิ่มเหตุการณ์แทรกระหว่าง การปุจฉา-วิสัชนาของตัวละคร ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์หลัก โดยเหตุการณ์ที่เพิ่มเติมลงไปในการ์ตูนส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการปุจฉา-วิสัชนา นอกจากนี้มีการเพิ่มตัวละคร ฉาก และ เหตุการณ์ที่เกิดในยุคสมัยเดียวกับพระเจ้ามิลินท์ ซึ่งเหล่านี้ใช้ความสัมพันธ์เชิงเวลา และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มาประกอบกันสร้างเป็นเหตุการณ์รองซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาในเนื้อเรื่องฉบับการ์ตูน กลุ่มผู้รับสารในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มบุคคลทั่วไปผู้รับการ์ตูนมิลินทปัญหา มีความเข้าใจเนื้อเรื่องของการ์ตูน แต่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง บุคคลที่สามารถเข้าใจได้ เป็นผู้ที่เคยอ่านหนังสือมิลินทปัญหามาก่อน หรือมีความรู้เรื่องธรรมะมาก่อน กลุ่มที่สองจากการสัมภาษณ์กลุ่ม Focus group interview ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสามารถจดจำเนื้อเรื่องการ์ตูน และตัวละครต่าง ๆ ได้ และสามารถนำข้อคิดหรือแนวปฏิบัติตนของตัวละครในเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม แต่ในด้านความเข้าใจกลับพบว่าไม่ได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สำหรับด้านเทคนิคแอนิเมชัน กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม มีความชอบและประทับใจด้านเทคนิค การออกแบบแอนิเมชันทำได้สวยงาม เหมาะสมลงตัว แต่บทเรื่องมิลินทปัญหา พบว่า ผู้เขียนบทยึดตัวบทต้นฉบับเอาไว้ ทำให้ยากแก่การเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างผู้รับสารที่ไม่เคยศึกษาเรื่องมิลินทปัญหา หรือมีความรู้เรื่องธรรมะมาก่อน

บรรณานุกรม :
ธนิดา ปัทมพรพงศ์ . (2552). วาทวิเคราะห์เรื่องมิลินทปัญหา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนิดา ปัทมพรพงศ์ . 2552. "วาทวิเคราะห์เรื่องมิลินทปัญหา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนิดา ปัทมพรพงศ์ . "วาทวิเคราะห์เรื่องมิลินทปัญหา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ธนิดา ปัทมพรพงศ์ . วาทวิเคราะห์เรื่องมิลินทปัญหา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.