ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะผู้ใช้เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ www.rpst-digital.org และ www.pixpros.net

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะผู้ใช้เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ www.rpst-digital.org และ www.pixpros.net
นักวิจัย : เพริศพิศ สุขหิรัญวัฒน์
คำค้น : การถ่ายภาพ , เว็บไซต์ , เทเลแมติกส์ , เครือข่ายสังคมออนไลน์ , กลุ่มสนทนาออนไลน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16763
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพบนเว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ และคุณลักษณะของสมาชิกในเว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ www.rpst-digital.org และเว็บไซต์ www.pixpros.net โดยอาศัยกรอบแนวคิดเรื่องแนวคิดการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์และชุมชนออนไลน์ แนวคิดเรื่องภาพถ่าย แนวคิดเทคโนโลยีการสื่อสาร และทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวกำหนด มีขอบเขตการวิจัยตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2553 ผลการวิจัยพบว่าเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพแบบฟิล์มมาเป็นกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลส่งผลให้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ช่องทางของการสื่อสารเกี่ยวกับความรู้เรื่องการถ่ายภาพขยายไปสู่เว็บไซต์ ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันคือ เนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ แต่ www.rpst.mobi จะมีเนื้อหาที่เป็นวิชาการ ใกล้เคียงกับตำราถ่ายภาพ เพราะผู้จัดทำคือสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะที่ www.pixpros.net เป็นองค์กรเอกชนเนื้อหาจะมาจากประสบการณ์จริงของผู้จัดทำและสมาชิก ภาษาที่ใช้ไม่เป็นทางการ ไม่อ้างอิงทฤษฎี แม้จะมีความแตกต่างกันแต่ทั้งสองเว็บไซต์ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เปรียบเป็นช่องทางแพร่กระจายข้อมูลความรู้เรื่องการถ่ายภาพไปสู่บุคคลทั่วไป สร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล จำนวนสมาชิกทั้งสองเว็บไซต์มีความหลากหลาย เป็นบุคคลทั่วไปในสังคม แต่สมาชิก www. pixpros.net มีจำนวนมากกว่าย่อมแสดงให้เห็นว่ากล้องดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน การเข้าถึงเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพผ่านช่องทางเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม เพราะเว็บไซต์นอกจากช่วยกระจายความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพให้กับประชาชนทั่วไปแล้วยังทำให้การผู้ขาดอำนาจเกี่ยวกับความรู้เรื่องการถ่ายภาพที่อยู่ภายในคนกลุ่มหนึ่งหายไป มีการกระจายตัวออกจากศูนย์กลางมากยิ่งขึ้น ศิลปะการถ่ายภาพจากที่เคยอยู่ภายในกลุ่มคนบางกลุ่ม จึงได้แพร่กระจายออกไปสู่กลุ่มชนชั้นอื่นๆของสังคม

บรรณานุกรม :
เพริศพิศ สุขหิรัญวัฒน์ . (2552). การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะผู้ใช้เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ www.rpst-digital.org และ www.pixpros.net.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพริศพิศ สุขหิรัญวัฒน์ . 2552. "การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะผู้ใช้เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ www.rpst-digital.org และ www.pixpros.net".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพริศพิศ สุขหิรัญวัฒน์ . "การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะผู้ใช้เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ www.rpst-digital.org และ www.pixpros.net."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
เพริศพิศ สุขหิรัญวัฒน์ . การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะผู้ใช้เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ www.rpst-digital.org และ www.pixpros.net. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.