ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
นักวิจัย : นุวัติ แซ่ลิ่ง
คำค้น : การส่งกำลังไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19209
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอถึงวิธีการใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการหาตำแหน่ง และค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ TCSCs และ SVCs โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงค่ากำลังส่งรวม และเปรียบเทียบผลที่ได้กับวิธีการแบบดั้งเดิม นอกจากนี้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังได้ศึกษาผลกระทบความคลุมเครือของโหลดที่มีต่อค่ากำลังส่งรวม โดยระบบทดสอบที่ใช้คือ ระบบทดสอบ IEEE 30 บัส และระบบทดสอบประเทศไทย (ภาคใต้ 39 บัส) ซึ่งจุดเด่นของตัวเจเนติกอัลกอริทึมคือ การสุ่มหาตัวแปรที่มีความเหมาะสมผ่านกระบวนการคัดสรรแทนการปรับค่าโดยตรงตามกรรมวิธีแบบดั้งเดิม ผลจากการทดสอบพบว่าวิธีการที่ถูกนำเสนอสามารถคำนวณผลได้ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิมและยังสามารถแก้ปัญหาตัวแปรที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นได้

บรรณานุกรม :
นุวัติ แซ่ลิ่ง . (2550). การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุวัติ แซ่ลิ่ง . 2550. "การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุวัติ แซ่ลิ่ง . "การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
นุวัติ แซ่ลิ่ง . การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.