ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลย
นักวิจัย : เปรมสิริ ภู่โภไคย
คำค้น : ภาษาถิ่น , สถานีวิทยุ -- ไทย -- เลย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15971
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังใน จังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลยโดยการ วิจัยเชิงสำรวจด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณจากแบบสอบถามจำนวน 400 ชุดจากกลุ่มตัวอย่างใน จังหวัดเลย และโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการอภิปรายกลุ่มเพื่อ ประกอบการสร้างแบบสอบถามและวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึง พอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัด เลยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเลือกเปิดรับรายการวิทยุ ซึ่งรูปแบบรายการข่าว และเพลงลูกทุ่งเป็นรูปแบบ รายการที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุดตามลำดับและเป็นรูปแบบรายการที่ใช้ภาษาถิ่นเลยดำเนิน รายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเช่นกัน จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับการใช้ภาษา ถิ่นเลยดำเนินรายการมากเพียงพอแล้วในปัจจุบัน แต่ยังไม่แน่ใจต่อบทบาทการทำหน้าที่อนุรักษ์ภาษา ถิ่นเลย โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลย ผู้ดำเนินรายการเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจนอกเหนือจากการใช้ภาษาถิ่นเลยในรายการ วิทยุ โดยการใช้ภาษาถิ่นเลยเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยและการทำให้รู้สึกถึงความมีตัวตนและความ ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นคนท้องถิ่นจังหวัดเลยเป็นเหตุผลสำคัญของความพึงพอใจ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใช้ภาษาถิ่นเลยคือมีความเป็นทางการและความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับการ ใช้ภาษาไทยกลางดำเนินรายการ

บรรณานุกรม :
เปรมสิริ ภู่โภไคย . (2552). ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เปรมสิริ ภู่โภไคย . 2552. "ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เปรมสิริ ภู่โภไคย . "ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
เปรมสิริ ภู่โภไคย . ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.