ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการปรับปรุงการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการปรับปรุงการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่
นักวิจัย : ชาตรี ดะนัย
คำค้น : วัด -- ไทย -- เชียงใหม่ , ผังเมือง -- ไทย -- เชียงใหม่ , การรับรู้ทางสายตา -- ไทย -- เชียงใหม่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15862
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาคตินิยมในการสร้างวัดสำคัญของเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะในด้านการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดใน 5 ลักษณะ ผ่านการวิเคราะห์ 7 วัดกรณีศึกษาในรายละเอียด เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านการออกแบบชุมชนเมืองที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า พบปัญหาที่คล้ายคลึงกันในด้านการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่ กล่าวคือ การพัฒนาโครงข่ายทางสัญจรและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองเชียงใหม่นั้น โดยมากละเลยและไม่ส่งเสริมการรับรู้เชิงทัศน์ของวัด การพัฒนามวลอาคารในเมืองที่มีความหนาแน่นและขนาดที่ใหญ่มากขึ้น ตลอดจนการสร้างอาคารสูงบดบังมุมมอง และทำให้พื้นที่ว่างในเมืองมีน้อยลง มาตรการในการรักษาภูมิทัศน์ เพื่อเน้นการรับรู้เชิงทัศน์ไม่ดีเพียงพอ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายที่มีในปัจจุบันยังไม่สอดคล้อง และไม่สามารถนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้จริง แนวทางการออกแบบชุมชนเมืองที่จะส่งเสริมการปรับปรุงการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้คือ 1) สำหรับวัดบนดอย ต้องคำนึงถึงการปรับปรุงคุณภาพของช่องมองจากถนนสายสำคัญ และการควบคุมความสูงของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ขอบเขตการมอง (view cone) ให้สอดคล้องกับการมองจากองศาในมุมเงยในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ที่สำคัญในเมือง 2) สำหรับวัดศูนย์กลางเมือง ต้องคำนึงถึงความสูงที่เหมาะสมของสภาพแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ของช่องมองถนนสายสำคัญ เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นองค์ประกอบสำคัญของวัด 3) สำหรับวัดแกนเมือง ต้องคำนึงถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของช่องมองถนนสายสำคัญโดยเฉพาะในแนวแกน 4) สำหรับวัดหัวข่วง ต้องคำนึงถึงการสร้างการเชื่อมต่อด้านมุมมองของวัดและพื้นที่ข่วงหลวงที่สำคัญ และ 5) สำหรับวัดป่า ต้องคำนึงถึงการพรางวัดและสภาพแวดล้อมโดยรอบตามชัยภูมิที่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
ชาตรี ดะนัย . (2552). แนวทางการปรับปรุงการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาตรี ดะนัย . 2552. "แนวทางการปรับปรุงการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาตรี ดะนัย . "แนวทางการปรับปรุงการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ชาตรี ดะนัย . แนวทางการปรับปรุงการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.