ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย
นักวิจัย : พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์
คำค้น : ความเชื่อ , การตั้งชื่อ , จตุคามรามเทพ , วัฒนธรรมไทย , ภาษากับวัฒนธรรม , ค่านิยม -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริพร ภักดีผาสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16000
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและความหมายของชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ และความสัมพันธ์ระหว่างชื่อรุ่นจตุคามรามเทพกับสังคมวัฒนธรรมไทย โดยศึกษาจากชื่อรุ่นจตุคามรามเทพที่สามารถหาที่มาและความหมายของชื่อจากผู้จัดสร้างได้ มีจำนวนทั้งหมด 502 ชื่อ ผลการศึกษาวิจัย ด้านที่มาและความหมายของชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ พบว่า กลุ่มที่มาและความหมายของชื่อรุ่นจตุคามรามเทพที่ปรากฏความถี่สูงสุด คือ กลุ่มความเชื่อในอำนาจบารมีของจตุคามรามเทพ รองลงไป ได้แก่ กลุ่มกระบวนการจัดสร้างวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ กลุ่มความเชื่ออื่นๆ กลุ่มลักษณะของวัตถุมงคลจตุคาม-รามเทพ และกลุ่มประวัติความเป็นมาของจตุคามรามเทพ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาที่มาและความหมายของชื่อรุ่นจตุคามรามเทพที่จัดอยู่ในกลุ่มใหญ่ทั้ง 5 กลุ่มข้างต้น พบว่า ที่มาและความหมายของชื่อรุ่นจตุคามรามเทพที่มีความถี่สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ลำดับที่ 1 ความเชื่อในอำนาจบารมีของจตุคามรามเทพในด้านความมั่งคั่งร่ำรวย ลำดับที่ 2 ข้อมูลของผู้จัดสร้าง และลำดับที่ 3 วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ ตามลำดับ ด้านโครงสร้างทางความหมายของชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ พบว่า มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 องค์ประกอบ ถึง 5 องค์ประกอบ โครงสร้างทางความหมายที่นิยมมากที่สุด คือ โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 องค์ประกอบ ด้านความสัมพันธ์ของชื่อรุ่นจตุคามรามเทพกับสภาพสังคมไทยในช่วงเวลาที่มีการจัดสร้าง พบว่า ช่วงแรกเริ่ม (พ.ศ.2530-2546) นิยมตั้งชื่อรุ่นโดยเน้นเรื่องวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง ช่วงเริ่มได้รับความนิยม (พ.ศ. 2547 – 2549) เริ่มนิยมตั้งชื่อรุ่นโดยเน้นเรื่องความเชื่อในอำนาจบารมีของจตุคามรามเทพ และในช่วงกระแสนิยมสูงสุด (พ.ศ.2550) นิยมตั้งชื่อรุ่นโดยเน้นเรื่องอำนาจบารมีของจตุคามรามเทพ โดยเฉพาะในด้านการอำนวยความมั่งคั่งร่ำรวย และการตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพมีส่วนสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดในสังคมไทยในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพยังสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเชิงพุทธพาณิชย์ โดย ตั้งชื่อรุ่นให้มีลักษณะเด่นด้านภาษาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การใช้เสียงสัมผัสคล้องจองเพื่อความไพเราะ การซ้ำคำเพื่อเน้นย้ำความหมาย การซ้อนคำเพื่อเน้นย้ำความหมาย การใช้ภาษาพูดเพื่อสร้างความโดดเด่น การใช้คำวิเศษณ์ขยายเพื่อเพิ่มความหมายของคำ และการใช้คำพ้องเพื่อสื่อความหมาย 2 ชั้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความแปลกและโดดเด่นให้แก่ชื่อรุ่นจตุคามรามเทพซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความนิยมให้แก่วัตถุมงคลจตุคามรามเทพรุ่นนั้นๆ ได้ ด้านความสัมพันธ์ของชื่อรุ่นจตุคามรามเทพกับความเชื่อและค่านิยมของคนในสังคมไทย พบว่าความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1. ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิศาสนา 3. ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ 4. ความเชื่อเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข และ 5. ความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ส่วนค่านิยมของคนในสังคมไทยที่สะท้อนจากชื่อรุ่นมากที่สุด ได้แก่ ค่านิยมด้านความมั่งคั่งร่ำรวย

บรรณานุกรม :
พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์ . (2552). การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์ . 2552. "การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์ . "การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์ . การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.