ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
นักวิจัย : กุณฑีร์ ตั้งตระกูล
คำค้น : การเวนคืนที่ดิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุริชัย หวันแก้ว , กนกพรรณ อยู่ชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745312622 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16249
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การศึกษาเรื่องการสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารของรัฐต่อประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 เพื่อศึกษาการตอบสนองและการปรับตัวของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 และศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาโดยติดตามประชาชนที่ย้ายถิ่น เนื่องจากโครงการพัฒนา ทำการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารระดับทุติยภูมิและการสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเป็นรายบุคคลจำนวน 23 ราย สัมภาษณ์หน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสะพาน รวม 43 ราย ผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนไม่ได้รับทราบข่าวสารเรื่องสะพานและการเวนคืนที่ดินอย่างเพียงพอ ประชาชนจึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากการสอบถามข้อมูลแล้วประชาชนร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ขอคำแนะนำในการฟ้องศาลเพื่อขอเงินค่าเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมแม้กระทั่งการบ่นต่อว่าในปัญหาระหว่างการก่อสร้างสะพานและเรื่องเงินเวนคืนที่ได้รับน้อยมาก การตอบสนองและปรับตัวของประชาชนต่อการก่อสร้างสะพานและการเวนคืนที่ดิน พบว่า ประชาชนที่ประสบปัญหาจากการก่อสร้างส่วนใหญ่ตอบสนองด้วยความไม่พอใจ และทำหนังสือร้องเรียนต่อจังหวัดเรื่องน้ำท่วม การปิดถนน ต่อต้านเจ้าหน้าที่ แต่มีบางรายยินดีในการก่อสร้างและเวนคืนที่เนื่องจากทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านดีขึ้น ยินดีที่ได้รับเงินค่าเวนคืนเพื่อใช้หนี้ ประชาชนที่สูญเสียที่ดินต่างประกอบอาชีพเสริม บางรายซื้อที่ดินผืนใหม่ บางรายทำนาในที่ดินเดิมที่ยังมีอยู่ต่อไป แต่ประชาชนเห็นว่าการก่อสร้างสะพานและการเวนคืนที่ดินทำให้วิถีวีชีวิตลำบากมากขึ้น

บรรณานุกรม :
กุณฑีร์ ตั้งตระกูล . (2548). การสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุณฑีร์ ตั้งตระกูล . 2548. "การสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุณฑีร์ ตั้งตระกูล . "การสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
กุณฑีร์ ตั้งตระกูล . การสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.