ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : ความเข้าใจ เจตคติของเภสัชกรโรงพยาบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : ความเข้าใจ เจตคติของเภสัชกรโรงพยาบาล
นักวิจัย : อังคณา คำวงศ์
คำค้น : ความคลาดเคลื่อนทางยา -- การป้องกัน , เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณทิพา ศักดิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15748
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ความคลาดเคลื่อนทางยาทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย 1.5 ล้านคนต่อปีหรือคิดเป็นความสูญเสีย 3.5 พันล้านบาทต่อปี 50% สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาที่สมบูรณ์ เภสัชกรเป็นบุคลากรโรงพยาบาลที่สำคัญเนื่องจากมีความรู้เรื่องยาดี ซึ่งหากเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีแนวโน้มที่จะทำให้การดำเนินงานสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยามีความสมบูรณ์ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาถึงสถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาในปัจจุบัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาโดยการสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา โดยมุ่งศึกษาในประเด็นของความเข้าใจและเจตคติของเภสัชกรโรงพยาบาลเป็นหลัก รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งโดยทำการสำรวจความคิดเห็นเภสัชกรโรงพยาบาลทั่วประเทศ 1,376 โรงพยาบาล ได้รับการตอบกลับ 576 แห่งคิดเป็น 42.12% โดยใช้แบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ควบคู่กับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกเภสัชกรโรงพยาบาล ที่มีการดำเนินงานความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาจำนวน 7 โรงพยาบาล ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2551 ถึง กุมภาพันธ์ 2552 ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์การดำเนินงานความสอดคล้องต่อเนื่องทางยามีระดับการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 51.30±2.5% การมีส่วนร่วมของเภสัชกรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 57.89±3.11% เมื่อสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกร เภสัชกรเห็นด้วยต่อการที่มีเภสัชกร (ที่รับผิดชอบงานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล) เข้าไปมีส่วนร่วม 80.99±2.02% เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 75.75±2.04% มีความตั้งใจและเจตคติต่อการดำเนินงานความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาในระดับที่เห็นด้วยมาก แต่มีอุปสรรคในเรื่องของปัจจัยภายในเช่นการสนับสนุนของโรงพยาบาล และอัตรากำลังเป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องของความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการทำงาน และข้อจำกัดในการทำงาน โดยสรุป การศึกษานี้แสดงถึงสถานการณ์ปัจจุบันการดำเนินงานความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา และมุ่งเน้นการสำรวจความคิดเห็นเภสัชกรโรงพยาบาล พบว่าเภสัชกรมีความเข้าใจเรื่องความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาอยู่ในระดับที่ดี มีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตนเองในการทำงาน มีเจตคติที่ดีในการที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องในโรงพยาบาล แต่อาจมีข้อจำกัดในการดำเนินงานหลายด้าน เช่น ในเรื่องของการสนับสนุนของโรงพยาบาลและอัตรากำลังเภสัชกร เป็นต้น

บรรณานุกรม :
อังคณา คำวงศ์ . (2551). การวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : ความเข้าใจ เจตคติของเภสัชกรโรงพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อังคณา คำวงศ์ . 2551. "การวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : ความเข้าใจ เจตคติของเภสัชกรโรงพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อังคณา คำวงศ์ . "การวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : ความเข้าใจ เจตคติของเภสัชกรโรงพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
อังคณา คำวงศ์ . การวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : ความเข้าใจ เจตคติของเภสัชกรโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.