ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : จิรายุ กาศเจริญ
คำค้น : ปากมดลูก -- มะเร็ง , การตรวจคัดโรค , โรงพยาบาล -- ไทย -- สุพรรณบุรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15790
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยเรื่องการรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาถึงการดำเนินกิจกรรมในโครงการรณรงค์ทางสุขภาพของสตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อลดจำนวนสตรีที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูก โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ที่ใช้ในโครงการ ทั้งกลยุทธ์สื่อและกลยุทธ์สารที่ใช้ในการรณรงค์ รวมทั้งการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยจากข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องในโครงการ รวมถึงใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามโครงการมาแล้ว และใช้วิธีการสนทนากลุ่มกับสตรีที่ยังไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 35 ปี และกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี จากผลการวิจัยพบว่า โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น เป็นโครงการรณรงค์ที่มีการวางแผนการดำเนินงานใน 2 ระดับ คือ จากส่วนกลางโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นแผนในภาพรวมที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ในการปฏิบัติระดับท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุขให้อำนาจสถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินงานได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคม และเครื่องมือที่มีอยู่ในองค์กรนั้น ๆ โดยมีการวางแผนการใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชน กลยุทธ์การใช้สื่อเฉพาะกิจ และกลยุทธ์การใช้สื่อบุคคล ขณะที่กลยุทธ์สารประกอบด้วย การกำหนดกลยุทธ์สารที่เร้าความกลัว กลยุทธ์การนำเสนอสารโดยใช้หลักการและเหตุผล กลยุทธ์การนำเสนอสารที่เน้นข้อความสะดุดหู สะดุดตา กลยุทธ์การนำเสนอสารจากประสบการณ์ตรง กลยุทธ์การนำเสนอสารในเชิงบวก ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย การรับรู้ความเสี่ยงและความรุนแรงของโรค การรับรู้แรงจูงใจด้านสุขภาพและการรับรู้ประโยชน์ รวมถึงปัจจัยร่วมและการรับรู้อุปสรรค

บรรณานุกรม :
จิรายุ กาศเจริญ . (2551). การรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรายุ กาศเจริญ . 2551. "การรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรายุ กาศเจริญ . "การรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
จิรายุ กาศเจริญ . การรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.