ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์
นักวิจัย : นพดล ศรีพุทธา
คำค้น : การใช้พลังงาน , จักรยานยนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทนา จันทโร , ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิเคราะห์การใช้พลังงานเพื่อดำเนินการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์ ก่อนการศึกษาวิจัยโรงงานกรณีศึกษาไม่มีวิธีการจัดการการใชัพลังงานที่ชัดเจนทำให้มีตัวเลขการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิต (ดัชนีการใช้พลังงาน) แปรผันมาก โดยพบว่าปี 2550 มีดัชนีการใช้พลังงานสูงกว่าปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 10.90 ทำให้ต้องดำเนินการจัดการด้านพลังงานให้ดีขึ้น โดยการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งมี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การกำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการประชาสัมพันธ์ 4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5. การกำหนดมาตรการ เป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน 6. การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 7. การตรวจติดตามและประเมินผลระบบการจัดการพลังงาน 8. การทบทวนผลการดำเนินการ จากการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน ทำให้ดัชนีการใช้พลังงานลดลงเมื่อเทียบกับปี 2550 โดยปี 2551 ลดลงร้อยละ 10.51 ปี 2552 ลดลงร้อยละ 15.58 และ 5.66 เมื่อเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ CUSUM ในช่วงเวลา 4 ปี มีผลการประหยัดพลังงานสะสมรวม 1,554,222 kWh หากคิดเฉพาะช่วงปี 2551-2552 จะได้ผลประหยัดรวม 1,133,744 kWh และหากวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์ year based โดยใช้ปี 2550 เป็นปีอ้างอิงจะได้ผลประหยัดสะสมรวม 1,096,142 kWh หากคิดเฉพาะช่วงปี 2551-2552 จะได้ผลประหยัด 916,400 kWh.

บรรณานุกรม :
นพดล ศรีพุทธา . (2552). การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพดล ศรีพุทธา . 2552. "การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพดล ศรีพุทธา . "การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
นพดล ศรีพุทธา . การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.