ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตาม
นักวิจัย : ดารณี ศิลพร
คำค้น : อาคาร -- การอนุรักษ์พลังงาน , การอนุรักษ์พลังงาน , พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทนา จันทโร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15703
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ได้บังคับให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ตามร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เสนอต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี แต่เนื่องจากไม่มีเอกสารแนะนำขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สำหรับอาคารควบคุม ซึ่งประกอบด้วยรายงานการจัดการพลังงานและคู่มือการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางให้อาคารควบคุมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของอาคารควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน คู่มือการอนุรักษ์พลังงานได้รับการประเมิน จากแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอาคารควบคุม 5 ประเภท ได้แก่ สำนักงาน สถานศึกษา อาคารชุด โรงแรม และห้างสรรพสินค้า ผลการทดสอบพบว่าผู้เชี่ยวชาญจากอาคารควบคุมทั้ง 5 ประเภท เห็นด้วยกับรูปแบบของรายงานการจัดการพลังงานและคู่มือการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน แสดงว่าคู่มือการอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้เปรียบเทียบรายงานการจัดการพลังงานที่จัดทำขึ้นกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานระบบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004).

บรรณานุกรม :
ดารณี ศิลพร . (2551). การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดารณี ศิลพร . 2551. "การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดารณี ศิลพร . "การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ดารณี ศิลพร . การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.