ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
นักวิจัย : ภณิตา สังขวิศิษฏ์
คำค้น : กรมประชาสัมพันธ์ -- ข้าราชการและพนักงาน , การเปิดรับข่าวสาร , การประชาสัมพันธ์ , การสื่อสารในองค์การ , ผู้รับสาร , ข้าราชการพลเรือน -- การจำแนกตำแหน่ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15567
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาพฤติกรรมรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร การแสวงหาข่าวสาร และความพึงพอใจในข่าวสาร รวมทั้งเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ที่มีลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน ชาย 11 คน หญิง 14 คนและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ชาย 88 คน หญิง 312 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการรับข่าวสารของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในข่าวสารการยกเลิกระบบซี โดยมีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลมากที่สุด และมีการแสวงหาข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีผ่านสื่อบุคคลมากที่สุด 2. ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ ระดับซีและรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับข่าวสารที่แตกต่างกัน แต่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน ระดับการศึกษาและหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับข่าวสารไม่แตกต่างกัน 3. ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน อายุ ระดับซี ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีผ่านสื่อที่แตกต่างกัน แต่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ และหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในข่าวสารไม่แตกต่างกัน.

บรรณานุกรม :
ภณิตา สังขวิศิษฏ์ . (2550). พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภณิตา สังขวิศิษฏ์ . 2550. "พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภณิตา สังขวิศิษฏ์ . "พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ภณิตา สังขวิศิษฏ์ . พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.