ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นักวิจัย : ปณัสยา น้ำรัก
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัมพล สูอำพัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคม ประชากรตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่มีโครงการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้น 235 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ แบบสอบถามทัศนคติ และแบบสอบถามความสัมพันธ์ทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS ค่าสถิติที่ใช้ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอร์เซ็นต์ไทล์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ โดย t-test และ F-test (One way ANOVA) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคม โดยใช้ Pearson’s product moment correlation coefficient และใช้ Enter Multiple Regression ในการหาปัจจัยทำนายความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า 1. นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับออทิสติกอยู่ในระดับดี ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์คือ การช่วยเหลือผู้อื่น และระดับผลการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การจัดกิจกรรมการเรียนร่วม และการได้รับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับออทิสติก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.2) มีทัศนคติต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เป็นเด็กออทิสติกอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ คือ เพศ, ความรับผิดชอบในโรงเรียน, การช่วยเหลือผู้อื่น, การได้รับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับออทิสติก, การอธิบายจากครูเกี่ยวกับออทิสติก, การจัดกิจกรรมการเรียนร่วม, การได้รับการสะท้อนกลับเมื่อมีปัญหา และท่าทีของครูต่อเด็กออทิสติกในสายตาของนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กออทิสติก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.7) มีความสัมพันธ์ทางสังคมต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เป็นเด็กออทิสติกอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ คือ ความรับผิดชอบในโรงเรียน, การช่วยเหลือผู้อื่น, การได้รับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับออทิสติก, ประสบการณ์การเรียนร่วมกับเด็กออทิสติก, การอธิบายจากครูเกี่ยวกับออทิสติก, การจัดกิจกรรมการเรียนร่วม และ การได้รับการสะท้อนกลับเมื่อมีปัญหา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และท่าทีของครูต่อเด็กออทิสติกในสายตาของนักเรียน และระดับผลการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. พบว่า ระดับผลการเรียน และการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นปัจจัยทำนายต่อความรู้ความเข้าใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดกิจกรรมการเรียนร่วม, การได้รับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับออทิสติก, การได้รับการสะท้อนกลับเมื่อมีปัญหา, ท่าทีของครูต่อเด็กออทิสติกในสายตาของนักเรียน และความรับผิดชอบในโรงเรียน เป็นปัจจัยทำนายต่อทัศนคติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดกิจกรรมการเรียนร่วม, ความรับผิดชอบในโรงเรียน, การได้รับการสะท้อนกลับเมื่อมีปัญหา และท่าทีของครูต่อเด็กออทิสติกในสายตาของนักเรียน เป็นปัจจัยทำนายต่อความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ปณัสยา น้ำรัก . (2550). ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปณัสยา น้ำรัก . 2550. "ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปณัสยา น้ำรัก . "ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ปณัสยา น้ำรัก . ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.