ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันอย่างเหมาะสมที่สุดในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มลักษณะวงแหวน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันอย่างเหมาะสมที่สุดในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มลักษณะวงแหวน
นักวิจัย : อิสมาอีล โมฮารา
คำค้น : การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น , การสื่อสารด้วยแสง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พสุ แก้วปลั่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15226
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนออัลกอริทึมสำหรับวางหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันอย่างเหมาะสมที่สุดในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มลักษณะวงแหวนทั้งในกรณีที่โครงข่ายทำงานปกติและในกรณีที่เกิดความเสียหายกับข่ายเชื่อมโยงหนึ่งภายในโครงข่าย อัลกอริทึมที่นำเสนอสามารถใช้ได้กับหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันชนิด non-slope-compensated DCU (NSC-DCU) และ slope-compensated DCU (SC-DCU) โดยมีหลักการคือ สร้างสมการเงื่อนไขขอบเขตชดเชยค่าดิสเพอร์ชันในการส่งผ่านสัญญาณของทุกทราฟฟิกโดยไม่คิดผลจากความไม่เป็นเชิงเส้นของสัญญาณและการกำหนดอสมการเงื่อนไขขอบเขตค่าดิสเพอร์ชันไม่ให้มีค่าดิสเพอร์ชันสะสมเกินกว่าค่าดิสเพอร์ชันสะสมที่สามารถยอมรับได้ จากการทดลองวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันทั้งสองชนิด โดยใช้อัลกอริทึมที่นำเสนอลงบนโครงข่ายตัวอย่างที่มีทั้งหมด 4 สถานีซึ่งมีความยาวของข่ายเชื่อมโยงรวม 775 กิโลเมตร เพื่อเปรียบเทียบจำนวนหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันทั้งสองชนิด ผลเฉลยที่ได้รับจากอัลกอริทึมคือ จำเป็นต้องใช้หน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันทั้งสองชนิด 14 ตัวบนโครงข่ายที่ทำงานปกติ และจำเป็นต้องใช้หน่วยชดเชยดิสเพอร์ชัน NSC-DCU ชนิด 16 ตัว SC-DCU 15 ตัวบนเส้นใยแสงทำงานและจำเป็นต้องใช้หน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันทั้งสองชนิด 16 ตัวบนเส้นใยแสงสำรองกรณีมีข่ายเชื่อมโยงเสียหายภายในโครงข่าย

บรรณานุกรม :
อิสมาอีล โมฮารา . (2550). การวางหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันอย่างเหมาะสมที่สุดในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มลักษณะวงแหวน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิสมาอีล โมฮารา . 2550. "การวางหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันอย่างเหมาะสมที่สุดในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มลักษณะวงแหวน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิสมาอีล โมฮารา . "การวางหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันอย่างเหมาะสมที่สุดในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มลักษณะวงแหวน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
อิสมาอีล โมฮารา . การวางหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันอย่างเหมาะสมที่สุดในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มลักษณะวงแหวน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.