ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพิสูจน์ตัวจริงของข้าวหอมมะลิโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพิสูจน์ตัวจริงของข้าวหอมมะลิโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์
นักวิจัย : อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข
คำค้น : Chemometrics , Classification , Hom Mali Rice , infrared spectroscopy , IR , การจำแนกประเภท , ข้าวหอมมะลิ , คีโมเมทริกส์ , อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี , ไออาร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980208 , http://research.trf.or.th/node/6257
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์ในการจำแนกประเภทและระบุข้าวหอมมะลิ โดยตัวอย่างข้าวหอมมะลิทั้งหมดมาจาก 4 แหล่ง คือ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ชุดเรียนรู้ที่ทราบชนิดของข้าวประกอบด้วยข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าว กข 15 และข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 167, 61 และ 61 ตัวอย่างตามลำดับ และชุดทดสอบความสมเหตุสมผลประกอบด้วยข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าว กข 15 และข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 84, 31 และ 31 ตัวอย่างตามลำดับ ตัวอย่างข้าวทั้งหมดตรวจวัดโดยวิธีดิฟฟิวรีเฟลกชันอินฟราเรดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มสเปกโทรสโกปี เลือกใช้ช่วงของอินฟราเรดสเปกตรัมในช่วงที่เป็นลายชี้บ่งทางเคมี (1,250 ถึง 750 cm-1) และแปลงผันเป็นสเปกตรัมอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งโดยวิธีซาวิสกี-โกเลย์ ได้ใช้วิธีแนวเทียบกลุ่มของแบบจำลองอิสระเปลี่ยนได้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกสเปกตรัมพบว่า สามารถจำแนกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 15 ได้ดี แต่มีความผิดพลาดในการจำแนกสูงถึงร้อยละ 35 แต่ไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญมากนักเนื่องจากข้าวทั้ง 2 ชนิดล้วนเป็นข้าวหอมมะลิ ในขณะที่สามารถจำแนกข้าวปทุมธานี 1 ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้ใช้การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์กำลังสองน้อยสุดบางส่วนในการจำแนกความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวปทุมธานี 1 พบว่า สามารถจำแนกได้อย่างถูกต้อง โดยมีอัตราร้อยละการจำแนกประเภทที่ถูกต้องของข้าวหอมมะลิกับข้าวปทุมธานี 1 เป็นร้อยละ 93 และ 97 ตามลำดับ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำและใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่สั้นทำให้อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์เป็นวิธีการที่มีศักยภาพในการจำแนกข้าว แต่อย่างไรก็ตามเพื่อยืนยันความถูกต้องของวิธีการควรมีการเพิ่มจำนวนตัวอย่างข้าวให้มากยิ่งขึ้น Classification and identification of Hom Mali rice has been developed using Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy and Chemometrics. All rice samples were obtained from 4 rice research centers: Nakhorn Ratchasima, Patumthani, Surin and Ubon Ratchathani. Training set of known types of rice was composed of 167 samples of Khao Dawk Mali 105, 61 samples of RD 15, and 61 samples of Patumthani 1. Another rice set used for validation was composed of 84 samples of Khao Dawk Mali 105, 31 samples of RD 15, and 31 samples of Patumthani 1. All samples were examined by diffuse reflection infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTS). The infrared spectra in the chemical fingerprint region (1,250 to 750 cm-1) were selected and converted into the 1st-derivative spectra by Savitsky-Golay method. Soft independent modeling of class analogy (SIMCA), a supervised pattern recognition, was used to classify the type of rice. The results showed that Khao Dawk Mali 105 rice was fairly discriminated from RD 15 rice with high misclassification. However, it is not a serious commercial problem because they are both defined as Hom Mali rice. While the prediction of Patumthani 1 rice revealed a good accuracy. In addition, discriminant partial least-squares (d-PLS) were also employed for discrimination of Hom Mali rice and Patumthani 1 rice. The percentages of correctly classified (%CC) of Hom Mali and Patumthani 1 were 93% and 97%, respectively. Through low cost and short time of analysis of the combination of infrared spectroscopy and Chemometrics enables the discrimination of rice, further effort is needed to establish the method with large number of rice samples.

บรรณานุกรม :
อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข . (2554). การพิสูจน์ตัวจริงของข้าวหอมมะลิโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข . 2554. "การพิสูจน์ตัวจริงของข้าวหอมมะลิโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข . "การพิสูจน์ตัวจริงของข้าวหอมมะลิโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข . การพิสูจน์ตัวจริงของข้าวหอมมะลิโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.