ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อภาวะการเกิดโรคepizootic ulcerative syndrome (EUS) และระบบภูมิคุ้มกันในปลา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อภาวะการเกิดโรคepizootic ulcerative syndrome (EUS) และระบบภูมิคุ้มกันในปลา
นักวิจัย : ปารียา อุดมกุศลศรี
คำค้น : lysozyme , non-specific immune , respiratory burst , skin ulcer , snake head fish , temperature stress , water temperature drop , ความเครียดจากอุณหภูมิ , ปลาช่อน , ภูมิคุ้มกันโรคแบบไม่จำเพาะ , อุณหภูมิของน้ำลดต่ำลง , แผลหลุมที่ผิวหนัง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880050 , http://research.trf.or.th/node/6227
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลของการลดอุณหภูมิของน้ำอย่างฉับพลันและต่อเนื่องมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลาช่อน โดยอุณหภูมิของน้ำลดจาก 30 องศาเซลเซียสมาอยู่ที่ 25 และ 20 องศาเซลเซียสนาน 3-7 วัน ความเครียดจากการลดอุณหภูมิอย่างฉับพลัน (3 วัน) และต่อเนื่อง (7 วัน) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ respiratory burst และปฏิกริยาการกลืนกินของเซลล์กลืนกินของไตส่วนต้น และการทำงานของ lysozyme การลดอุณหภูมิอย่างฉับพลันทำให้ปลาที่อุณหภูมิ 25 และ 20 องศาเซลเซียสมีกิจกรรม respiratory burst สูงกว่าปลากลุ่มควบคุม (30 องศาเซลเซียส) การลดอุณหภูมินานต่อเนื่องพบว่าปลาที่อุณหภูมิ 25 และ 20 องศาเซลเซียสมีกิจกรรม respiratory burst สูงและต่ำกว่ากลุ่มควบคุมตามลำดับ สำหรับปฏิกริยาการกลืนกินพบว่าปลาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสนาน 3 และ 7 วัน มีเปอร์เซ็นต์การกลืนกินสูงกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ 20 องศาเซลเซียส ระดับ lysozyme ในพลาสมาของปลาที่ 20 องศาเซลเซียสนาน 3 วันมีระดับสูงกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ 25 องศาเซลเซียส ความเครียดที่ต่อเนื่อง 7 วันทำให้ระดับ lysozyme ของปลาที่ 25 และ 20 องศาเซลเซียสลดลงต่ำกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ความเครียดจากการลดอุณหภูมิก่อให้เกิดแผลหลุมที่ผิวหนังซึ่งสามารถตรวจได้จากการย้อมด้วย fluorescein และสามารถยืนยันด้วยผลทางจุลพยาธิ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการลดอุณหภูมิของน้ำอย่างฉับพลันและต่อเนื่องมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังของปลาช่อน จึงมีความเป็นไปได้ว่าความเครียดจากการลดอุณหภูมิของน้ำมีผลต่อสุขภาพของปลาช่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคในปลา โดยเฉพาะโรค Epizootic ulcerative syndrome (EUS). The influence of acute and chronic drop in water temperature on non-specific immunity and skin integrity of snakehead fish (Channa striata) was investigated. Fish were subjected to a water temperature drop from 30°C to 25°C and 20°C for 3 and 7 days. Acute (3 days) and chronic (7 days) temperature stress caused changes in respiratory burst and phagocytic activities of head kidney phagocytic cells and plasma lysozyme activity. After 3 day of water temperature drop, the respiratory burst activities of fish subjected to 25°C and 20°C were greater than control. Seven days after temperature drop, fish held at 25°C had an increase of the respiratory burst activity, but fish at 20°C showed lower activity compared to control. For phagocytic activity, fish subjected to 25°C for 3 and 7 days have the higher percent of phagocytosis compared to control and stress fish at 20°C. The plasma lysozyme activity of fish subjected to 20°C for 3 days was higher than fish at 25°C and 30°C. After 7 days stress, the lysozyme activity of fish hold at 25°C and 20°C decreased and were lower than control. In addition, temperature stress caused skin ulceration in which simply detected by a fluorescein staining and confirmed with histopathology. Our study indicates that the acute and chronic temperature drop can modulate the non-specific immune response and cause skin damage. It is possible that water temperature stress may have an impact on the snakehead fish health in which might be an important cause of fish disease, such as epizootic ulcerative syndrome (EUS).

บรรณานุกรม :
ปารียา อุดมกุศลศรี . (2552). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อภาวะการเกิดโรคepizootic ulcerative syndrome (EUS) และระบบภูมิคุ้มกันในปลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปารียา อุดมกุศลศรี . 2552. "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อภาวะการเกิดโรคepizootic ulcerative syndrome (EUS) และระบบภูมิคุ้มกันในปลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปารียา อุดมกุศลศรี . "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อภาวะการเกิดโรคepizootic ulcerative syndrome (EUS) และระบบภูมิคุ้มกันในปลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
ปารียา อุดมกุศลศรี . ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อภาวะการเกิดโรคepizootic ulcerative syndrome (EUS) และระบบภูมิคุ้มกันในปลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.