ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างผลึกนาโนของโลหะและโลหะออกไซด์ภายใต้สภาวะรุนแรง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างผลึกนาโนของโลหะและโลหะออกไซด์ภายใต้สภาวะรุนแรง
นักวิจัย : ธิติ บวรรัตนารักษ์
คำค้น : Density Functional Theory , Diamond anvil cell , Nanocrystal , Structural phase transition , x-ray diffraction , การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง , การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ , ทฤษฎีฟังก์ชันแนลความหนาแน่น , ผลึกนาโน , ไดมอนด์แอนวิลเซลล์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG5280002 , http://research.trf.or.th/node/6157
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัสดุในธรรมชาติล้วนถูกกำหนดสมบัติทางกายภาพโดยตัวแปรสำคัญทางอุณหพลศาสตร์สองปริมาณ ได้แก่อุณหภูมิและความดัน ในขณะที่เทคโนโลยีปัจจุบันในการพัฒนาสมบัติของวัสดุนั้นได้เน้นไปที่การใช้อุณหภูมิในการศึกษา โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาเทคนิคในการศึกษาวิจัยโดยเพิ่มความสามารถในการใช้ความดันเพื่อเป็นกลไกเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและส่งผลให้วัสดุต่างๆที่ศึกษามีสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างออกไป ในรายงานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอผลการวิจัยของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกนาโนภายใต้ความดันสูงของโลหะและโลหะออกไซด์ ผลงานวิจัยจากโครงการนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกคือการทดลองจริงในวัสดุซึ่งจะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอนุภาคนาโนขนาดต่างๆในโลหะออกไซด์ CeO2 และการใช้งานเครื่องมือวิจัยทางการทดลองที่ได้พัฒนาขึ้น ในส่วนที่สองเป็นการใช้ฟิสิกส์ทฤษฎีเพื่อทำนายสมบัติของวัสดุซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มอนุภาคนาโนของธาตุโลหะโดยได้ทำนายการรวมตัวและเกิดคลัสเตอร์ (cluster) รวมทั้งเสถียรภาพของโครงสร้างคลัสเตอร์นาโนแบบต่างๆในผลึกนาโนของธาตุเงินนอกจากนี้ยังได้ทดลองใช้เทคนิคการวิจัยที่พัฒนาขึ้นทั้งในส่วนของการทดลองและการคำนวณเชิงทฤษฎีเพื่อการศึกษาวิจัยวัสดุโลหะและสารกึ่งตัวนำอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ผลการวิจัยส่วนหนึ่งได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่มีอิมแพคแฟคเตอร์สูงแล้วจำนวนทั้งสิ้นห้าบทความซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของการดำเนินโครงการดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวกนอกจากนั้นแล้วยังมีบทความที่อยู่ระหว่างการเตรียมเพื่อส่งตีพิมพ์อยู่อีกทั้งสิ้นสองบทความทำให้โดยรวมแล้วคาดว่าจะได้จำนวนผลงานวิจัยจากโครงการนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้นเจ็ดบทความ Materials in our nature are governed by the two thermodynamic variables namely temperature and pressure. While the current material technological developments are highly depend on temperature, this research project proposed to develop high pressure techniques for physical properties investigation in nanomaterials. This report presents structural phase transition in nanocrystal under extreme conditions. Output from this project can be divided into two closely related parts. For the first part, the experimental apparatus development will be presented as well as the observed data from CeO2 nanocrystal of various sizes. For the second part, theoretical investigation of metals nanocluster, especially silver, will be presented along with the physical properties prediction and stability of different cluster types. The investigation also extended to other related semiconductors and elemental metals. The outputs from this project have been published in five high impact factor journals which already met the requirement. Moreover, two manuscripts are also in preparation. Therefore, the total output form this project is expected to be seven publications.

บรรณานุกรม :
ธิติ บวรรัตนารักษ์ . (2555). โครงสร้างผลึกนาโนของโลหะและโลหะออกไซด์ภายใต้สภาวะรุนแรง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธิติ บวรรัตนารักษ์ . 2555. "โครงสร้างผลึกนาโนของโลหะและโลหะออกไซด์ภายใต้สภาวะรุนแรง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธิติ บวรรัตนารักษ์ . "โครงสร้างผลึกนาโนของโลหะและโลหะออกไซด์ภายใต้สภาวะรุนแรง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
ธิติ บวรรัตนารักษ์ . โครงสร้างผลึกนาโนของโลหะและโลหะออกไซด์ภายใต้สภาวะรุนแรง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.