ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูขนมพื้นบ้านของมุสลิม บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูขนมพื้นบ้านของมุสลิม บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นักวิจัย : บัดสาระ องศารา
คำค้น : ขนม , มุสลิม , สตูล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG45S0001 , http://research.trf.or.th/node/5659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของมุสลิม โดยใช้ขนมพื้นบ้านมุสลิมเป็นหลัก ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน ให้เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตคนมุสลิมกับการประกอบอาหาร และคุณค่าความสำคัญของขนมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของขนมพื้นบ้าน ความจำเป็นในการผลิต และการบริโภค ตลอดจนการใช้ขนมในงานประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา พิธีต่าง ๆ ของชุมชนในท้องถิ่นพื้นบ้าน ยังเป็นสื่อเกิดการเอื้ออาทรระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ในสังคมเมืองด้วยยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้สึกที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากนี้ขนมพื้นบ้านมุสลิมยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับแม่บ้านหรือผู้สนใจ เป็นการนำเสนอทางเลือกให้กับสังคม องค์ความรู้เรื่องขนมพื้นบ้านมุสลิม นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จำเป็นต้องศึกษา สืบทอด และพัฒนาให้เป็นหลักในการนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้งานวิจัยจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ และเผยแพร่สู่สังคม ให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ในสถานศึกษา

บรรณานุกรม :
บัดสาระ องศารา . (2548). การฟื้นฟูขนมพื้นบ้านของมุสลิม บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บัดสาระ องศารา . 2548. "การฟื้นฟูขนมพื้นบ้านของมุสลิม บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บัดสาระ องศารา . "การฟื้นฟูขนมพื้นบ้านของมุสลิม บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
บัดสาระ องศารา . การฟื้นฟูขนมพื้นบ้านของมุสลิม บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.