ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขนมของกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขนมของกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : วรรณนา กัลยาสาย
คำค้น : ขนม , บรรจุภัณฑ์ , อุบลราชธานี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG52E0014 , http://research.trf.or.th/node/5537
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายขนม ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างมีส่วนร่วม ของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคำแสนราชเหนือและเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายขนม ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(Participatory Action Research: PAR) ระหว่างชุมชนกับทีมนักวิจัย มีวิธีดำเนินการวิจัยคือ การศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนาม เก็บข้อมูลด้วยสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพื่อดำเนินธุรกิจในการทำขนม เสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม สร้างชุมชนให้แข็งแรงสามารถพึ่งตนเองได้ ปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มในการทำขนมคือปัญหาบรรจุภัณฑ์ ยังไม่มีชื่อตราผลิตภัณฑ์ แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต/วันหมดอายุ และส่วนประกอบที่สำคัญ และปัญหาด้านการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพยังเป็นการจำหน่ายแบบช่องทางเดียวคือ จะผลิตขนมตามคำสั่งของลูกค้าจากพื้นที่ใกล้เคียง จากการดำเนินงานวิจัยร่วมกันจึงได้แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมเพื่อให้ได้รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีองค์ประกอบดังนี้ 1.)ชื่อตราผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคำแสนราชเหนือ 2.)สัญลักษณ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ 3.)แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ 4.)วัน/เดือน/ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุ 5.)ส่วนประกอบที่สำคัญ ซึ่งเป็นการสร้างความโดดเด่นชัดเจนให้กับตัวผลิตภัณฑ์ สามารถจดจำได้ง่ายเป็นที่ติดตาตรึงใจของลูกค้ารวมทั้งเพื่อบ่งชี้เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ และในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายขนม จากเดิมการจำหน่ายขนม ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ ทำการผลิตขนมตามคำสั่งของลูกค้าเท่านั้น หลังจากทีมวิจัยได้เข้าไปดำเนินการวิจัย ทำให้มีตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยการดำเนินการหาตลาดอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพขยายตลาดได้มากขึ้น โดยการนำผลิตภัณฑ์ไปวางขายในร้านค้าต่าง ๆ ดังนี้ ร้านแหม่มซักรีดหอพักหญิงดีจริง โรงเรียนจินตะดนตรีอุบลราชธานี ร้านกาแฟชาวดอยที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี ร้านบ้านลูกยอศูนย์ OTOP อุบลราชธานี ร้านสมประสงค์รุ่งโรจน์ หลังเสร็จสิ้นงานวิจัยทำให้กลุ่มพัฒนาอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้และช่วยให้เศรษฐกิจภายในชุมชนเข้มแข็งขึ้น

บรรณานุกรม :
วรรณนา กัลยาสาย . (2553). แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขนมของกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรรณนา กัลยาสาย . 2553. "แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขนมของกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรรณนา กัลยาสาย . "แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขนมของกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
วรรณนา กัลยาสาย . แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขนมของกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.