ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการกองทุนภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน บ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการกองทุนภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน บ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : พัชรีย์ วารีพัฒน์
คำค้น : กองทุนหมู่บ้าน , นครศรีธรรมราช
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG45S0005 , http://research.trf.or.th/node/5446
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาวิจัยกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้านไสรักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2545 ถึง 30 มิถุนายน 2546 รวมดำเนินการแล้ว 10 เดือน การวิจัยกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้านไสรักษ์ ทีมงานวิจัยมีคำถามหลักคือ กองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้านไสรักษ์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนหรือหมู่บ้านอย่างยั่งยืนได้อย่างไร การค้นหาคำตอบมีหลากวิธี เช่น การประชุมระดมความคิดเห็นของทีมงานวิจัย การสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ สภากาแฟ การสังเกต แบบสำรวจ ศึกษาจากเอกสาร ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ จัดกลุ่มเสวนา จัดเวทีชาวบ้าน เมื่อได้คำตอบของเรื่องนี้จะโยงไปหาคำถามข้อถัดไปเรื่อย ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเข็มทิศ และยึดถือกรอบเรื่องที่ทำ เวลาและควบคุมงบประมาณให้ประหยัดคุ้มค่ากับผลที่ได้รับ

บรรณานุกรม :
พัชรีย์ วารีพัฒน์ . (2547). การจัดการกองทุนภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน บ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พัชรีย์ วารีพัฒน์ . 2547. "การจัดการกองทุนภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน บ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พัชรีย์ วารีพัฒน์ . "การจัดการกองทุนภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน บ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
พัชรีย์ วารีพัฒน์ . การจัดการกองทุนภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน บ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.