ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย
นักวิจัย : วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
คำค้น : การจัดการความรู้ , การวิจัย , การใช้ผลงานวิจัย , เวชศาสตร์อิงหลักฐาน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4780005 , http://research.trf.or.th/node/5396
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโสของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยระหว่าง พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ. 2550 เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทยได้เน้นเรื่องการจัดการความรู้ ซึ่งหมายถึงกระบวนการเชิงรุกอย่างเป็นระบบในการนำความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในระบบบริการสุขภาพเพื่อให้วิธีบริการสุขภาพเป็นบริการสุขภาพที่อิงหลักฐาน อันจะทำให้บริการสุขภาพนั้นมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม กระบวนการทำงานของคณะผู้วิจัย คือ 1) สร้างหรือพัฒนานักวิจัยทั้งอาจารย์แพทย์แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีทักษะในการทำวิจัยที่มีคุณภาพทั้งการวิจัยปฐมภูมิและการวิจัยทุติยภูมิ 2) ทำวิจัยเพื่อสร้างความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นนโยบายสุขภาพและวิธีปฏิบัติของบริการสุขภาพ และ 3) นำความรู้ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ให้เป็นนโยบายและวิธีบริการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของบริการสุขภาพ ผลได้ที่สำคัญจากโครงการนี้ คือ 1) สร้างและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพจำนวน 39 คน 2) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จำนวน 40 เรื่อง และ 3) นำผลงานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่องไปใช้เป็นนโยบายสุขภาพและวิธีปฏิบัติของบริการสุขภาพ ผลลัพธ์และผลกระทบที่สำคัญจากโครงการนี้คือปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยหลายเรื่องลดลง และการประหยัดทรัพยากรสุขภาพในการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยหลายเรื่อง

บรรณานุกรม :
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล . (2554). การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล . 2554. "การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล . "การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล . การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.