ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษียาสูบ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษียาสูบ
นักวิจัย : พาเกียรติ สมานบุตร
คำค้น : กระจายอำนาจ , การคลัง , ความสามารถ , ภาษี , ยาสูบ , องค์กรปกครองท้องถิ่น , อบจ.
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5240045 , http://research.trf.or.th/node/5234
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษียาสูบ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประเภท คือเพื่อพัฒนาระบบและเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งที่ร่วมโครงการจัดเก็บภาษียาสูบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อจัดทำตัวแบบในการจัดเก็บภาษียาสูบให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และระบบการดำเนินการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ร่วมโครงการ คณะนักวิจัยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนาแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ร่วมโครงการและทีมนักวิจัย สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษียาสูบ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี และศึกษาวิธีการจัดเก็บภาษีและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นข้อมูลอัตราการเก็บภาษี และรายได้จากการเก็บภาษีต่อปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ร่วมโครงการ ทำการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของแต่ละท้องถิ่นและศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษียาสูบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บภาษียาสูบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นที่ยอมรับ โดยการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ร่วมโครงการและทีมนักวิจัยร่วมกันจัดทำตัวแบบสำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษียาสูบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละจังหวัด นำตัวแบบการจัดเก็บภาษียาสูบและวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้การจัดเก็บภาษียาสูบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ไปทดลองปฏิบัติ โดยร่วมกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ร่วมโครงการ ติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติจัดเก็บภาษีตามตัวแบบการจัดเก็บภาษียาสูบและวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้การจัดเก็บภาษียาสูบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จัดสัมมนาเผยแพร่กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถการจัดเก็บภาษียาสูบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ร่วมโครงการ โดยดำเนินการควบคู่กับโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีน้ำมันเอง จากการศึกษาพบว่าความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาโดยทีมงานของ อบจ.ที่ร่วมโครงการกับทีมนักวิจัยของสถาบันพัฒนาสยาม ทั้งนี้ร่วมกันพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือด้านข้อกฎหมาย ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บและด้านผู้มีหน้าที่เสียภาษี ข้อสรุปจากผลการวิจัยและพัฒนาตามโครงการนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยมีความเห็นว่าควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการจัดเก็บภาษียาสูบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน ให้ กลุ่มเครือข่ายมีระบบการจัดเก็บภาษียาสูบที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของแต่ละท้องถิ่นและมีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกันภายในกลุ่มเครือข่าย อันจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศสามารถจัดเก็บภาษียาสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในระยะเวลาอันสั้น

บรรณานุกรม :
พาเกียรติ สมานบุตร . (2554). การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษียาสูบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พาเกียรติ สมานบุตร . 2554. "การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษียาสูบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พาเกียรติ สมานบุตร . "การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษียาสูบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
พาเกียรติ สมานบุตร . การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษียาสูบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.