ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและการอยู่ดีมีสุข จ.อุทัยธานี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและการอยู่ดีมีสุข จ.อุทัยธานี
นักวิจัย : สมพงษ์ สุทธิวงศ์
คำค้น : ความร่วมมือ สุขภาวะ , บูรณาการ , อุทัยธานี , แก้ปัญหาความยากจน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5240015 , http://research.trf.or.th/node/5224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลบัญชีครัวเรือน ที่สะท้อนรายรับรายจ่ายในครัวเรือน ข้อมูลเชิงประเด็น ที่สะท้อนสภาพปัญหาความยากจน ศักยภาพของชุมชน เช่น หนี้สิน ที่ดินฯลฯ ด้วยการจัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนอาสาสมัคร สัมภาษณ์ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล ผลจากการศึกษาพบว่า ชุมชนมองความยากจนในหลายมิติ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาความยากจนของคนอุทัยธานี จึงเป็นการศึกษาปัญหาความยากจนในทุกมิติ ผ่านฐานข้อมูลของชุมชน สะท้อนความจริงถึงสาเหตุความยากจน มาจากคนในชุมชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความจน เพราะขาดการมีส่วนร่วมตัดสินใจกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยตนเอง ขาดข้อมูลของชุมชนในการกำหนดแผนพัฒนาตำบล ความ เคยชินกับการรอคอยคนอื่นมาแก้ปัญหา ส่งผลให้เกิดปัญหาที่เป็นปรากฏการณ์ เช่น หนี้สิน การจัดสวัสดิการชุมชน การจัดการทรัพยากร ฯลฯ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 3 ฐาน คือ ชุมชนท้องถิ่น (อบต.หรือเทศบาล) และวิชาการ เกิดเงื่อนไขที่สร้างความตระหนักถึงขนาดของปัญหาจากข้อมูลบัญชีครัวเรือน ค้นพบปัจจัยที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจน คือ กลไก ที่มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น วิชาการ ข้อมูลของชุมชน ที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับวิธีคิด ปรับพฤติกรรม แผนตำบล ที่มาจากกระบวนการตัดสินใจร่วมกันของชุมชน ท้องถิ่นบนฐานข้อมูลของชุมชน รูปธรรมการแก้ปัญหาความยากจน ลดรายจ่าย สร้างอาชีพทางเลือก ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร หนี้สิน สวัสดิการ รูปธรรมการแก้ปัญหาเหล่านี้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งปัจจัยเงื่อนไขข้างต้นนี้ทำให้เกิดการจัดความสัมพันธ์ใหม่ ระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับท้องถิ่นและชุมชนกับหน่วยงานรัฐ เอกชน เกิดการพัฒนาตำบลเข้มแข็ง ที่มีกลไก ข้อมูล แผนจัดการตนเอง มีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือของจังหวัดอุทัยธานี เป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ท้องถิ่นวิชาการ ผ่านกระบวนการจัดทำข้อมูลของชุมชน นำสู่การแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาตำบลเข้มแข็งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างการจัดการตนเองของชุมชน

บรรณานุกรม :
สมพงษ์ สุทธิวงศ์ . (2554). ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและการอยู่ดีมีสุข จ.อุทัยธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมพงษ์ สุทธิวงศ์ . 2554. "ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและการอยู่ดีมีสุข จ.อุทัยธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมพงษ์ สุทธิวงศ์ . "ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและการอยู่ดีมีสุข จ.อุทัยธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
สมพงษ์ สุทธิวงศ์ . ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและการอยู่ดีมีสุข จ.อุทัยธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.