ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลัง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลัง
นักวิจัย : สุกิจ รัตนศรีวงษ์
คำค้น : Agricultural household resources , cassava simulation model , fertilizer management , Soil test-kit , การจัดการปุ๋ย , ชุดตรวจสอบดิน , ทรัพยากรครัวเรือนเกษตร , แบบจำลองมันสำปะหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG51O0005 , http://research.trf.or.th/node/5167
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยใช้ตันทุนในการผลิตต่ำ จึงจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อการปรับตัว และสร้างทางเลือกให้เกษตรกรในการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อรองรับสภาวการณ์ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงขึ้นในอนาคต การดำเนินงานมีขั้นตอนหลักดังนี้ 1) สำรวจพื้นที่และครัวเรือนเกษตรกรเครือข่าย ในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และยโสธร 2) ทดลองอิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและการจัดการน้ำในอัตราที่แตกต่างกัน 3) เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากข้อ 1) และ 2) เข้าสู่ "มันไทย ๑.๐" ให้เป็น CropDSS-มันไทย จากการสำรวจข้อมูลมีเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในหมู่บ้าน เกษตรกรมีระบบการผลิตมันสำปะหลังที่คล้ายคลึงกันโดยปลูกมันสำปะหลังปลายฤดูฝนช่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่อายุ 8-10 เดือนหลังปลูก จังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตันต่อไร่ สูงกว่าจังหวัดมหาสารคามที่มีผลผลิตเฉลี่ย 2.9 ตันต่อไร่ การศึกษาการตอบสนองของปุ๋ยเคมีที่ระดับ 0 และ 300 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกตาร์ ร่วมกับการให้น้ำที่ระดับแตกต่างกัน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 7 พบว่า การปลูกในช่วงปลายฤดูฝน และต้นฤดูฝนมีการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังแตกต่างกันตามปัจจัยที่ใส่ลงไป การใส่ปัจจัยลงไปอย่างเต็มที่ทำให้มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีการอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การปลูกช่วงปลายฤดูฝนมันสำปะหลังจะมีการตอบสนองต่อปุ๋ยชัดเจนกว่าการปลูกต้นฤดูฝน ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการจัดการปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลัง CropDSS-มันไทย ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ตัวแปรระบบการผลิตพืช เพื่อทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด 6 กลุ่มตัวแปร ได้แก่ วันที่จัดการการผลิต น้ำหนักผลผลิต พลวัตของน้ำในระบบการผลิต การจัดการธาตุไนโตรเจน พลวัตของอินทรียวัตถุ และการใช้น้ำ สามารถแสดงผลค่าเฉลี่ยของตัวแปร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในรูปแบบของแผนที่ และกราฟ

บรรณานุกรม :
สุกิจ รัตนศรีวงษ์ . (2554). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุกิจ รัตนศรีวงษ์ . 2554. "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุกิจ รัตนศรีวงษ์ . "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
สุกิจ รัตนศรีวงษ์ . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.