ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน)
นักวิจัย : จำลอง คำบุญชู
คำค้น : Child Watch , น่าน , พะเยา , ภาคเหนือ , ภาคเหนือตอนบน , ยุทธศาสตร์เด็ก , ลำปาง , ลำพูน , สภาวการณ์เด็ก , เชียงราย , เชียงใหม่ , เด็กและเยาวชน , แพร่ , แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5140014 , http://research.trf.or.th/node/5139
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ เพื่อทำการสำรวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด โดยอาศัยตัวบ่งชี้คัดสรร(Selected indicators) การสำรวจพฤติกรรมเด็ก ตลอดจนกรณีศึกษาปัญหาเด็กและเยาวชนเฉพาะเรื่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านครอบครัวในการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน เพื่อผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวในระดับจังหวัด หรือระดับอนุภูมิภาค จากข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันจะนำไปสู่การดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เกิดศูนย์วิจัยด้านเด็กและเยาวชนในระดับภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัย พบว่า สภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน ด้านสุขภาพอนามัยด้านการศึกษา และด้านปัญหาสังคม บางสภาวการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบางสภาวการณ์มีแนวโน้มลดลง มีทั้งสภาวการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสร้าง กรณีการศึกษาเชิงลึกเรื่องรูปแบบการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปาง จำนวน 9 แห่ง และจังหวัดเชียงราย จำนวน 8 แห่ง พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดกระบวนการในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีการกำหนดโครงการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนไว้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านสังคม โดยมิได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนอย่างเด่นชัด กรณีการศึกษาเชิงลึกเรื่องการถอดบทเรียนความรู้ด้านครอบครัวเพื่อพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ภาคเหนือตอนบน จากกลุ่มตัวอย่าง รวม 24 กรณีศึกษา พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวและส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน คือ ผู้ปกครองไม่สามารถปรับแนวคิด และวิธีการอบรมเลี้ยงดูให้มีความสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถปรับบทบาทให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จของการแก้ปัญหานั้นมาจากปัจจัยครอบครัว ปัจจัยทางบุคลิกภาพส่วนตัวของเด็กและปัจจัยทางสังคม ส่วนปัจจัยเงื่อนไขความล้มเหลว คือ ผู้ปกครองสังเกตไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นขาดทักษะในการสื่อสารที่สร้างสรรค์กับเด็ก ขาดความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ที่นำไปสู่ปัญหา และเด็กและเยาวชนขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รูปแบบที่จะนำไปสู่การส่งเสริมการแก้ไขปัญหา คือการกระตุ้นให้ครอบครัวมีการพัฒนาในด้านการปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบนได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเกิดการบูรณาการงานด้านเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตำบลน่าอยู่สำหรับเด็ก” หรือ “อปท.น่าอยู่สำหรับเด็ก” นอกจากนี้ได้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนล้านนา” ขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บรรณานุกรม :
จำลอง คำบุญชู . (2553). โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จำลอง คำบุญชู . 2553. "โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จำลอง คำบุญชู . "โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
จำลอง คำบุญชู . โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.