ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู
นักวิจัย : พาวิน มะโนชัย
คำค้น : การถ่ายทอด , ลำไย , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5020044 , http://research.trf.or.th/node/5090
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูในแปลงเกษตรกร (Onfarm research) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทราบถึงดัชนีการเก็บเกี่ยวลำไยนอกฤดูตามที่ตลาดต้องการ 2. เพื่อส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพดี และผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อควบคุมต้นทุนให้ต่ำกว่า 9 บาทต่อกิโลกรัม 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตลำไยนอกฤดูโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และผู้ส่งออก 4. ได้แปลงสาธิตการผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างน้อย 2 แห่ง และจังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง 5. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านลำไยโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี - โท ร่วมทำวิจัยอย่างน้อย 4 คน

บรรณานุกรม :
พาวิน มะโนชัย . (2553). การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พาวิน มะโนชัย . 2553. "การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พาวิน มะโนชัย . "การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
พาวิน มะโนชัย . การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.