ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ FACTS อย่างละเอียด ในการเพิ่มเสถียรภาพแรงดันในสภาวะคงตัว

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ FACTS อย่างละเอียด ในการเพิ่มเสถียรภาพแรงดันในสภาวะคงตัว
นักวิจัย : อาทิตย์ โสตรโยม
คำค้น : FACTS Devices , Loading Margin , Location , sizing , Voltage Stability , ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง , ตำแหน่งติดตั้ง , อุปกรณ์ FACT , เสถียรภาพแรงดัน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080412 , http://research.trf.or.th/node/4876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาด้านเสถียรภาพแรงดันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบไฟฟ้ากำลังโดยเฉพาะด้านการวางแผนและการควบคุม/ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างของมลรัฐนิวยอร์คและใกล้เคียงรวมทั้งพื้นที่บางส่วนของประเทศแคนาดาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มีสาเหตุจากปัญหาด้านเสถียรภาพแรงดันที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลังทั่วโลกจึงทุ่มเทศึกษาถึงสาเหตุ องค์ประกอบ รวมทั้งหาวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการเพิ่มเสถียรภาพแรงดันให้ระบบไฟฟ้ากำลังให้มีค่าสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต องค์ประกอบที่มีผลต่อเสถียรภาพแรงดัน ได้แก่ โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง การเพิ่มกำลังผลิต และการเพิ่มของโหลด โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพแรงด้นได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มกำลังไฟฟ้ารีแอคทีพ เช่น คาปาซิเตอร์แรงสูง อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนโครงข่ายหรืออุปกรณ์ FACTS เป็นต้น อุปกรณ์ FACTS มีหลายชนิด ได้แก่ SVC, STATCOM, TCSC, SSSC และ UPFC อุปกรณ์ FACTS แต่ละชนิดมีคุณลักษณะและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน การแทนอุปกรณ์ FACTS ด้วยวงจรทางไฟฟ้าและสมการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมมีผลอย่างยิ่งต่อการศึกษาเสถียรภาพแรงดัน นอกจากนี้การระบุตำแหน่งติดตั้งและขนาดที่เหมาะสมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา เพื่อให้ได้ค่าเสถียรภาพแรงดันสูงสุด งานวิจัยได้นำเสนอการศึกษาและเปรียบเทียบเสถียรภาพแรงดันในสภาวะคงตัวของระบบไฟฟ้ากำลังที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ FACTS แต่ละชนิด เพื่อให้ได้ค่าเสถียรภาพแรงดันสูงสุด งานวิจัยได้เสนอองค์ความรู้ใหม่ในการการหาตำแหน่งและขนาดกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของอุปกรณ์ FACTS ผ่านการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ละเอียดและเหมาะสมที่สามารถสะท้อนคุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์ทั้งด้าน AC และ DC ระบบไฟฟ้ากำลังทดสอบของ IEEE ขนาด 14 บัส ได้ถูกใช้เพื่อทดสอบวิธีและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น Voltage instability has been a major concern in power systems, especially in planning and operation, as there have been several major power interruptions associated with this phenomenon, in the recent past. Voltage instability due to the lack of the ability to foresee the impact of contingencies is one of the main reasons for the worst North American power interruptions on August 14th, 2003. Hence, electric power utilities around the world have been devoting a great deal of efforts in voltage stability assessment and margin enhancement. Major contributory factors to voltage instability are power system configuration, generation pattern and load pattern. Power system network can be modified to alleviate voltage instability by adding reactive power sources i.e. shunt capacitors and/or Flexible AC Transmission System (FACTS) devices at the appropriate locations. There are various types of FACTS devices, namely Static Var Compensator (SVC), Static Synchronous Compensator (STATCOM), Thyristor-Controlled Series Capacitor (TCSC), Static Synchronous Series Compensator (SSSC) and Unified Power Flow Controller (UPFC). Each of these FACTS devices, however, has its own characteristics and limitations. Adequate representations of FACTS devices have a great impact on voltage stability margin. Moreover, appropriate type, placement and correct size of the devices are important and become necessary for power system, especially in a de-regulated environment, to achieve maximum loading margin and other benefits. Based on the above observation, attention is drawn in this research to study the influence of FACTS devices on static voltage stability margin. The work investigates and compares various types of FACTS devices in terms of static voltage stability margin. Appropriate model is used to represent AC and DC characteristics and limitations of FACTS devices. New placement and sizing techniques of these devices are also proposed to provide a higher voltage stability margin. The IEEE test system is used for testing and validating all the proposed methodologies. Moreover, a new idea on voltage setting of existing FACTS devices is also proposed to provide the highest margin in the test systems.

บรรณานุกรม :
อาทิตย์ โสตรโยม . (2555). การศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ FACTS อย่างละเอียด ในการเพิ่มเสถียรภาพแรงดันในสภาวะคงตัว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อาทิตย์ โสตรโยม . 2555. "การศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ FACTS อย่างละเอียด ในการเพิ่มเสถียรภาพแรงดันในสภาวะคงตัว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อาทิตย์ โสตรโยม . "การศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ FACTS อย่างละเอียด ในการเพิ่มเสถียรภาพแรงดันในสภาวะคงตัว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
อาทิตย์ โสตรโยม . การศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ FACTS อย่างละเอียด ในการเพิ่มเสถียรภาพแรงดันในสภาวะคงตัว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.