ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดประชุมและจัดแสดงผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2548

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดประชุมและจัดแสดงผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2548
นักวิจัย : ไพโรจน์ คีรีรัตน์
คำค้น : ยุววิจัยยางพารา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG4950002 , http://research.trf.or.th/node/4642
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานโครงการยุววิจัยยางพาราปี 2548 2.เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยและจัดทำข้อเสนอโครงการ ผลการจัดประชุม 1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ เข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการเพิ่มมากขึ้น และควรจะจัดประชุมปลายเดือนมีนาคม 2. ควรจะมีการจัดบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การนำผลิตภัณฑ์วิธีวิจัย, เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านยางพารา, การใช้ประโยชน์จากยางพารา รวมทั้งกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพของงานวิจัย 3. ควรจัดประชุมแนะนำโครงการยุววิจัยในแต่ละจังหวัดที่มีสวนยางพารา ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ และครูเกษตร 4. นักเรียนและครูได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สรุปผล การจัดประชุมครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ การจัดประชุม 2 วัน ปลายเดือนมีนาคมยังมีความเหมาะสมอยู่

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . (2549). การจัดประชุมและจัดแสดงผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2548.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . 2549. "การจัดประชุมและจัดแสดงผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2548".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . "การจัดประชุมและจัดแสดงผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2548."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . การจัดประชุมและจัดแสดงผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2548. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.