ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพของไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพของไทย
นักวิจัย : ปริศนา สุวรรณาภรณ์
คำค้น : buying criteria , consumer preference , eating quality , Jasmine rice , product concept , ข้าวหอมมะลิ , ความชอบของผู้บริโภค , คุณภาพการบริโภค , ปัจจัยซื้อ , แนวคิดผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RMU4880039 , http://research.trf.or.th/node/4460
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบริโภคข้าวต่อประชากรของหลายประเทศในเอเชียมีแนวโน้มลดลง แต่การบริโภคข้าวในประเทศที่ไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ ชอบและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการบริโภคข้าวหอมมะลิในประเทศที่เป็นเป้าหมายในการส่งออกของไทยเพื่อหาโอกาสทางและกลยุทธ์ทางการตลาด ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการทำวิจัยกลุ่มและแบบสอบ ถามเชิงปริมาณ จำนวน 1128 ชุด ในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเป้าหมาย แนวคิดผลิตภัณฑ์ข้าวถูกจัดกลุ่มตามความชอบเป็น 1) ความสะดวก (ความแปรปรวน 33.9%) 2) ชนิดของเมล็ดข้าว (21.2%) และ 3) แบบดั้งเดิม/ธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง (12.8%) ค่าคะแนนแฟกเตอร์ที่ได้จากการหมุนแกนแสดงความเหมือนกันของแนวคิดแบบดั้งเดิม/ธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง ความสะดวกเป็นแนวคิดที่ได้คะแนนสูงสุดในประเทศเอเชียที่มีรายได้สูงและประเทศที่ไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก พบความแตกต่างในคุณภาพการบริโภคระหว่างผู้บริโภคที่มีความชอบชนิดข้าวที่แตกต่างกัน คุณภาพเนื้อสัมผัสเป็นเป็นปัจจัย แยกแยะความชอบได้ดีที่สุด และสามารถใช้คาดเดาผู้บริโภคข้าวหอมมะลิออกจาก ผู้ที่ไม่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ผู้บริโภคข้าวเมล็ดสั้น และข้าวบาสมาติ ที่ 63% 71% และ 81% ตามลำดับ ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพการบริโภคที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีความแตกต่างระหว่างผู้ที่ชอบและไม่ชอบบริโภคอย่างชัดเจน ( = 0.00). กลิ่นของข้าวหอมมะลิไม่ใช่คุณภาพที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อโดยทั่วไป แต่เป็นคุณภาพที่ต้องการของคนที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิ ผู้บริโภคที่ไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักชอบบริโภคข้าวที่แข็งและมีความเกาะติดกันน้อยกว่า ซึ่งเป็นข้อด้อยของข้าวหอมมะลิในกลุ่มตลาดนี้ การตัดสินใจซื้อข้าวของผู้บริโภคถูกจัดกลุ่มเป็น 4 ปัจจัยคือ การตลาด (26.8%) คุณภาพ (13%) ราคา (10.5%) และประเทศผู้ผลิต (7.7%) โดยมีความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อระหว่างผู้บริโภคที่บริโภคและไม่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก โดยการตลาด ราคา และประเทศผู้ผลิต เป็นปัจจัยแยกแยะที่ดีที่สุด คุณภาพไม่สามารถแยกแยะกลุ่มได้ ข้าวไม่สามารถถูกทดแทนด้วยอาหารให้พลังงานชนิดอื่นแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นก็ตาม คุณภาพและภาพพจน์ที่ดีของประเทศผู้ผลิตเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของประเทศไทยในการส่งออกข้าว Rice consumption per capita in many Asian countries decreased but it is consumed more in non-rice eating countries. This study aimed to investigate consumer preferences and attitudes towards Jasmine rice among consumers in target rice export countries to identify opportunities and strategic implications. Exploratory primary data were collected through qualitative focus group research and quantitative questionnaire with 1128 consumers of target nationalities. Rice products were grouped with factor analysis and could be characterized by their preferences into (1) convenience (explained variance 33.9%), grain variety (21.2%), and tradition/ naturalness (12.8%). Rotated factor score plot showed a similarity in the preference for the tradition/natural concept. Convenient products were preferred in higher income Asian countries and the non-rice eating countries. Concerning taste, there were differences in perception between consumers from countries which had different rice grain preference. Rice texture was the best discriminator. It could correctly predicted consumers from non-specific grain preference, short grain preference, and Basmati preference at 63%, 71%, and 81% respectively. Jasmine rice had its unique quality, which was highly differentiated between people who prefer and not prefer it ( = 0.00). Jasmine rice aroma was not a decisive quality attribute for consumers in general. However, it was a desirable quality trait for those who specifically prefer. Consumers from the non-rice eating countries preferred harder and less sticky rice that was a threat for Jasmine rice in this region. Consumers’ buying decision criteria of rice was grouped into 4 factors; marketing activities (26.8%), quality (13%), price (10.5%) and country of origin (7.7%). There were differences between traditionally rice eating and non-rice eating countries (p=0.000). Marketing activities, price, and country of origin were the best discriminators, while quality was a poor discriminator. Rice was not a substitute to other staple foods due to price change. Product quality, differentiation and price play an important role. Building a reputation by quality and clear statement on the country of origin should be a priority for Thailand.

บรรณานุกรม :
ปริศนา สุวรรณาภรณ์ . (2552). การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปริศนา สุวรรณาภรณ์ . 2552. "การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปริศนา สุวรรณาภรณ์ . "การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
ปริศนา สุวรรณาภรณ์ . การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.