ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นแบบระบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบระบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร
นักวิจัย : ประภาพร ขอไพบูลย์
คำค้น : cattle slaughterhouse , certification , manual , natural Thai beef , standard , คู่มือ , มาตรฐาน , ระบบการตรวจรับรอง , เนื้อโคไทยธรรมชาติ , โรงฆ่าและชำแหละโค
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5220001 , http://research.trf.or.th/node/4391
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการต้นแบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำระบบความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตเนื้อโคไทย ที่มีการเลี้ยงแบบธรรมชาติอย่าง ครบวงจร และอยู่ในภายใต้ชุดโครงการ "การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย" ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ประกันคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อโคไทยธรรมชาติให้แก่ผู้ค้า ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำ มาตรฐาน คู่มือ ระบบการรับรองการเลี้ยงโคไทยธรรมชาติ และโรงฆ่าโค โดยมาตรฐานการเลี้ยง โคไทยธรรมชาติ มีหลักการสำคัญคือ โคต้องมีเลือดพันธุ์พื้นเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อาหาร ที่ใช้เลี้ยงต้องมาจากธรรมชาติ สามารถสอบย้อนกลับถึงระบบการเลี้ยงได้ และมาตรฐานที่จัดทำ นี้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงาน ส่วนมาตรฐานโรงฆ่าโคไทยธรรมชาติ ได้ดัดแปลง มาจากมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ระดับ 3 ดาว ของกรมปศุสัตว์ โดยกำหนดให้โรงฆ่าต้องมี กระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกสุขอนามัย มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนไปสู่เนื้อสัตว์ มาตรการ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ และระบบการขนส่งที่สะอาด มีการพัมนาจัดทำระบบวิธีการปฏิบัติงาน และ การสุขาภิบาลที่ดีในโรงงาน มีระบบการตรวจสอบย้อนหลัง รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้โรงฆ่าโคไทยธรรมชาติได้มาตรฐานตามข้อกำหนดพื้นฐานของกรมปศุสัตว์ และเป็น รากฐานในการพัฒนาโรงฆ่าไปสู่ระดับสูงต่อไป ในระบบการรับรองการผลิตเนื้อโคไทยธรรมชาติ ครบวงจรนี้ เป็นการตรวจประเมินที่สอดคล้องกับจ้อกำหนดของมาตรฐานที่จัดทำขึ้น และคู่มือ การเลี้ยงโคไทยธรรมชาติที่จัดทำขึ้น สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติกว้าง ๆ ให้แก่เกษตรกรผู้ เลียงโค ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่จัดทำ และยังเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร เช่นเดียวกับคู่มือโรงและชำแหละโคไทยธรรมชาติ ที่บอกรายละเอียดและทางเลือกในการปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานโรงฆ่าที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อไป Pilot Project of Integrated Quality Assurance of Natural Thai Beef Production is aimed to set up the quality and the safety systems of integrated natural Thai beef production. It is under the set of “The Expansion of Business Opportunity of Thai Beef” project. In order to guarantee the quality and safety of natural Thai beef to the trading partners, certification standards and manuals of natural Thai cattle production and slaughterhouse were established. The principles of the natural Thai Cattle standard is the blood of Thai native cattle must be not less than 50%, complete natural feed, traceability to production system, and the set standard must be complied with the government organizations’ standards. The standard of cattle slaughterhouse is applied from 3 stars slaughterhouse standard of the Department of Livestock Development (DLD), which consisted of clean and hygienic production process, preventive measures for meat contamination, animal welfare measure, hygienic transportation system, work instruction, and good sanitation in the factory, availability of traceability system, and environmental management in order to meet the minimal standard of the DLD. It is expected to be the basis of development to higher level. The evaluation within the certification system of natural Thai beef integrated production is complied with regulations of the set standards. In addition, the set manual of natural Thai cattle production can be a broad guideline for cattle farmers to meet the set standards. More knowledge for the farmers is also addressed as same as slaughterhouse manual, which informs about details and ways of complying practice to the standard for further development.

บรรณานุกรม :
ประภาพร ขอไพบูลย์ . (2553). ต้นแบบระบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประภาพร ขอไพบูลย์ . 2553. "ต้นแบบระบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประภาพร ขอไพบูลย์ . "ต้นแบบระบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ประภาพร ขอไพบูลย์ . ต้นแบบระบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.