ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.
นักวิจัย : ยอดหทัย เทพธรานนท์
คำค้น : นักวิจัยรุ่นใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5190006 , http://research.trf.or.th/node/4368
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศนี้จึงกำหนดขึ้นเพื่อติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และประเมินความคุ้มค่าของโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งสรุปบทเรียนและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานต่อไป โดยคณะผู้ประเมินได้ทำการประเมินนักวิจัย/อาจารย์รุ่นใหม่ที่เซ็นสัญญารับทุนปี พ.ศ.2540-2549 ด้วยรูปแบบวิธีการติดตามผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการนี้ดังต่อไปนี้ - สอบถามข้อมูลและความคิดเห็นจากการใช้แบบสอบถามกับผู้รับทุน กับผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง - สืบค้นข้อมูล output/outcome ของผู้รับทุน และผู้ไม่ได้รับทุน - สอบถามข้อมูลจาก สกอ. และฝ่ายวิชาการ สกว. (จากอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย และผู้บริหารระดับสูงของ สกอ. และจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ สกว.) - สัมภาษณ์นักวิจัยที่เคยได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และการเยี่ยมชมสถาบัน คณะผู้ประเมินได้ประเมินผลลัพธ์หลักของโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศที่เผยแพร่ในรูปขององค์ความรู้ โดยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ของผู้ได้รับทุน แล้วศึกษาเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยลักษณะเดียวกันของผู้ที่ถูกปฏิเสธการได้ทุน ตั้งแต่ปีที่สมัครขอรับทุนและต่อเนื่องไปอีก 2 ปี ในขั้นต่อมา คณะผู้ประเมินได้ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของผู้ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่โดยใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพของงานวิจัย ได้แก่ จำนวนทั้งหมดที่ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง (Total Citation) และค่า h-index ของนักวิจัยแต่ละคน ผู้ได้รับทุนที่มีผลงานวิจัยดีเด่นจนได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ/นานาชาติ อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นของ สกอ. – สกว. และรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (ผลงานวิจัย) เป็นต้น ในส่วนของผลลัพธ์ของโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งไม่สามารถสืบค้นได้โดยตรงจากฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ คณะผู้ประเมินได้พิจารณาจากผลงานวิชาการที่มีการเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายตามที่ได้รับการยอมรับในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนางานวิจจัย สกอ. (เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2549) ได้แก่ ผลงาน/บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผลงานในรูปหนังสือ งานแปล การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และผลงานสร้างสรรค์ในสาขาเฉพาะทาง เป็นต้น ผลการประเมินศักยภาพของผู้ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่เปรียบเทียบกับผู้ที่ถูกปฏิเสธการได้รับทุนพบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น ผู้ไม่มีผลงานในกลุ่มผู้ได้รับทุนมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง (จากร้อยละ 57.6 ในปี พ.ศ.2542 เป็น 37.6 ในปี พ.ศ.2549) แสดงถึงผลสำเร็จในการให้ทุนที่มีส่วนผลักดัน/สนับสนุน/ช่วยเหลือให้อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ ในขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ถูกปฏิเสธให้ได้รับทุนซึ่งไม่มีผลงานการตีพิมพ์ในช่วง 3 ปีหลังจากถูกปฏิเสธทุนนั้นมีค่าสูงกว่าผู้ได้รับทุนในทุก ๆ ปี (ระหว่างร้อยละ 59.1 ถึง 85.4) ทั้งนี้ ร้อยละของผู้ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ตามเกณฑ์ที่ทาง สกอ. – สกว. ตั้งเป้าไว้ (1 บทความในช่วง 3 ปีหลังจากการพิจารณาทุน) มีสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่ถูกปฏิเสธการได้รับทุน และมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ได้รับทุนที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ 2 บทความในช่วง 3 ปี หลังจากการพิจารณาทุน มีค่าค่อนข้างคงที่ระหว่างร้อยละ 10.3 ถึง 15.7 ในขณะที่ร้อยละดังกล่าวของผู้ที่ถูกปฏิเสธการได้รับทุน มีค่าค่อนข้างกว้างระหว่าง 0 ถึง 14.3 และที่สำคัญ คือ ร้อยละของผู้ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งจัดว่าอยู่ระดับ “ระดับดีเยี่ยม” คือ มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 2 บทความในช่วง 3 ปี หลังจากได้รับทุนนั้น มีค่าสูงกว่าผู้ที่ถูกปฏิเสธทุนอย่างชัดเจนและมีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ร้อยละของผู้ได้รับทุนวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับ “ระดับดีเยี่ยม” มีค่าสูงกว่าอีก 2 ระดับ (ระดับดี และระดับปานกลาง) อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ที่รับทุนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการให้ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นส่งผลให้ได้รับรางวัลที่สำคัญระดับชาติ โดยไม่เพียงแต่สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเท่านั้น ผลงานวิจัยยังได้รับการนำไปอ้างอิงโดยนักวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลกเป็นจำนวนมาก แสดงด้วย Total Citation และค่า h-index ซึ่งนับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อพิจารณาว่านักวิจัยเหล่านี้เพิ่งสำเร็จการศึกษาและเริ่มทำงานวิจัยในช่วงระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี

บรรณานุกรม :
ยอดหทัย เทพธรานนท์ . (2553). การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยอดหทัย เทพธรานนท์ . 2553. "การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยอดหทัย เทพธรานนท์ . "การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ยอดหทัย เทพธรานนท์ . การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.