ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2551

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2551
นักวิจัย : ไพโรจน์ คีรีรัตน์
คำค้น : ครู , มัธยมศึกษาตอนปลาย , ยางพารา , ยุววิจัย , โรงเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5150053 , http://research.trf.or.th/node/4364
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงงานยุววิจัยยางพารา เป็นโครงการหนึ่งของสกว. สนับสนุนทุนให้ครูและนักเรียนทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย หาความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และนักเรียนมีประสบการณ์เข้าถึงประโยชน์ของการวิจัยในด้านเกี่ยวกับยางพาราและไม้ยางพารา ในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยการใช้กระบวนการวิจัย ภายใต้การการดำเนินงาน ที่มีปฏิสัมพันธ์กับครูที่ปรึกษา ผู้รู้ในท้องถิ่นและนักวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน 2. เพื่อการถ่ายทอดกระบวนการวิจัยสู่โรงเรียน 3. เพื่อสร้างและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นเยาว์ ผลการดำเนินโครงการทำให้ได้รับ 1. ได้สนับสนุนโครงงานยุววิจัยยางพารา 50 โครงงาน 2. ได้จัดประชุมย่อยเพื่อขยายฐานยุววิจัยยางพาราให้ได้ทั่วประเทศ 3. ได้จัดทำจดหมายข่าวยุววิจัยยางพารา เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . (2553). โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2551.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . 2553. "โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2551".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . "โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2551."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2551. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.