ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคกลาง (กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคกลาง (กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง)
นักวิจัย : จินตนา เวชมี
คำค้น : Child Watch , กาญจนบุรี , ชัยนาท , ประจวบคีรีขันธ์ , พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี , ภาคกลาง , ราชบุรี , ลพบุรี , สภาวการณ์เด็ก , สมุทรสงคราม , สระบุรี , สิงห์บุรี , สุพรรณบุรี , อ่างทอง , เด็กและเยาวชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5140017 , http://research.trf.or.th/node/4339
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์มีวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการวิจัย และผลการวิจัย ดังนี้ วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสำรวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน จำแนกตามองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา และด้านสังคม ในพื้นที่ภาคกลางและรายจังหวัด 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง 2. เพื่อพัฒนาศูนย์ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคกลางเชื่อมโยงองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนด้วยระบบออนไลน์จากการทำ Web site และพัฒนาระบบเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนรายจังหวัดในภาคกลาง 3. เพื่อผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในระดับจังหวัด และระดับอนุภูมิภาคได้แก่ กลุ่มภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน ด้วยการมีส่วนร่วมในการระดมทุนความคิด งบประมาณ และบุคลากรเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย 4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันจะนำไปสู่การดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีดำเนินการวิจัย การดำเนินการวิจัยได้ใช้ วิธีการ 3 วิธี ได้แก่ วิธีวิจัยเชิงสำรวจเก็บข้อมูลจากเด็กและเยาวชนแต่ละจังหวัดด้วยแบบสอบถาม ศึกษารายกรณีประเด็นปัญหาของแต่ละจังหวัด และเปิดเวทีเสนอผลการสำรวจข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับพื้นที่และระดับชาติ ผลการวิจัย 1) สภาวการณ์เด็กและเยาวชน ด้านสุขภาพอนามัย มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ด้านการศึกษา และด้านสังคมมีแนวโน้มแย่ลงโดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการอนามัยแม่และเด็ก และการผดุงครรภ์ดีขึ้น อัตราการตายของทารกแรกคลอดต่อพันลดลง สภาวะด้านโภชนาการด้านการบริโภคดีขึ้น แต่การออกกำลังกายการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มลดลง การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียนดีขึ้น ความเสี่ยงด้านสุขภาพกายลดลง จำนวนเด็กที่บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง แต่สุขภาพจิตแย่ลง มีเด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี พยายามฆ่าตัวตายมากขึ้น ด้านการศึกษา พบว่า โอกาสทางการศึกษาดีขึ้น สภาวะความพร้อมของจำนวนครูที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดีขึ้น สภาวะการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ สภาวะเสี่ยงของเด็กในระบบซึ่งพิจารณาจากความชอบ และความรู้สึกปลอดภัยเมื่อไปสถานศึกษาลดลง รวมถึงการย้ายสถานศึกษาของเด็กในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ด้านสังคม พบว่า สภาวะความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลง มีเด็กระดับประถมศึกษาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มากขึ้น อัตราการหย่าร้างมากขึ้น อัตราเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี ต่อประชากรแสนคนมาคลอดเพิ่มมากขึ้น สภาวะด้านความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสื่อสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น เด็กมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาอยู่กับสื่อ และร้านอินเตอร์เน็ทเพิ่มขึ้น และสภาวะการจัดระเบียบพื้นที่ทางสังคมของเด็กแย่ลง มีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น 2) การพัฒนาศูนย์ประสานงานการวิจัย และพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคกลาง เพื่อเชื่อมโยงองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนด้วยระบบออนไลน์ ทำ Web Site และพัฒนาระบบเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนรายจังหวัดในภาคกลาง ทีมวิจัยภาคกลางได้จัดทำ Web Site http://cw.centralcwt.com เพื่อใช้สื่อสารกับเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่ง ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด เครือข่ายการวิจัยการศึกษา เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสุขภาพภาคกลาง และเครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียน 3) การเคลื่อนไหวในระดับจังหวัด ทีมวิจัยจังหวัด 12 จังหวัด ได้นำเสนอผลการวิจัยและเปิดเวทีเสวนาการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนฐานข้อมูลการวิจัยจนเกิดการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ การป้องกันและแก้ปัญหาระยะยาว จังหวัดชัยนาท สร้างคนดีศรีชัยนาท โดยการปลูกฝังและผ่านโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ให้องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นรับเป็นเจ้าภาพในการทำงาน และพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป จังหวัดลพบุรี จัดให้มีโครงการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะค่านิยมฟุ่มเฟ้อ จังหวัดสระบุรี พัฒนาคุณภาพสถาบันครอบครัวโดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนานิสัยรักการอ่านร่วมกับ สถานศึกษาขั้นฐานพื้น จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างเครือข่ายการทำงานเด็กและเยาวชน ส่งเสริมโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสมุทรสงคราม ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการณ์พัฒนาเด็กและเยาวชน ยกย่องคนดีของ อบต. จังหวัดราชบุรี ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักใน การพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน และสถาบันครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดอ่างทอง นำโครงการเรื่องเด็กและเยาวชนเข้าแผนจังหวัดและแผนชุมชน 4) ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยพบว่าสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในภาคกลางโดยภาพรวม ตามสภาวะทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะสภาวะด้านสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทางดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถานศึกษา และที่สำคัญคือครอบครัวได้ร่วมกันเฝ้าระวัง และร่วมกันพัฒนาส่งเสริมเยาวชนให้ห่างจากสภาวะการเสี่ยงและมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ดังนี้ 1. ระดับจังหวัด ควรกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยองค์รวมและควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ 2. ระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความสำคัญกำหนดนโยบาย และมาตรการในการเฝ้าระวัง คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น 3. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ทุกด้านโดยใช้ระบบเดียวกันทั้งจังหวัดเพื่อสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป 4. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวัง การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กเยาวชนทั้งในระดับจังหวัดและในระดับภาค 5. จัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล เสนอแนวทางแก้ปัญหา และเสนอข้อมูลอื่น ๆ ที่งานวิจัยโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (child watch) ยังไม่ครอบคลุม 6. หน่วยงานราชการทุกระดับ และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ควรจัดหาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และ การบริการ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตามศักยภาพของตนเอง 7. ให้โรงเรียนถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการเฝ้าระวัง คุ้มครองและการพัฒนาเด็กเยาวชน ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 8. ส่งเสริมให้พัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวในการเฝ้าระวัง คุ้มครองและพัฒนาสมาชิกในครอบครัว สำหรับระดับชาติควรดำเนินการดังนี้ (1) ควรกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (2) ควรสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรที่จำเป็นให้กับชุมชน/จังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามนโยบาย (3) ควรมีนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

บรรณานุกรม :
จินตนา เวชมี . (2553). โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคกลาง (กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จินตนา เวชมี . 2553. "โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคกลาง (กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จินตนา เวชมี . "โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคกลาง (กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
จินตนา เวชมี . โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคกลาง (กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.