ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทบทวนและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลงานวิจัยด้านการประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานชีวมวล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทบทวนและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลงานวิจัยด้านการประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานชีวมวล
นักวิจัย : สาวิตรี การีเวทย์
คำค้น : literature review , ชีวมวล , ศักยภาพแหล่งพลังงาน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5050115 , http://research.trf.or.th/node/4264
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ชีวมวลด้านพลังงาน (อันประกอบด้วย ชีวมวลกลุ่มเศษวัสดุการเกษตร ชีวมวลกลุ่มเศษวัสดุจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร ชีวมวลกลุ่มของเสียและน้ำเสียจากแหล่งชุมชน และชีวมวลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ) ของประเทศไทย พบว่า กลุ่มชีวมวลเศษวัสดุการเกษตร อาทิเช่น ฟางข้าว เป็นกลุ่มชีวมวลที่มีศักยภาพสูงสุด โดยเฉพาะการใช้ในการผลิตไฟฟ้า และผลลัพธ์ของการประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลนี้ยังมีค่าที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลให้การคาดการณ์ศักยภาพพลังงานชีวมวลในอนาคตนั้นมีความคลาดเคลื่อนสูง ยากต่อการนำมาใช้ในการวางแผนและนโยบาย เพื่อให้การคาดการณ์ศักยภาพดังกล่าวมีความถูกต้องมากขึ้น ในการศึกษานี้จึงได้มีการทบทวนงานวิจัยด้านการประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลของประเทศไทยที่ได้ทำการศึกษาระหว่างปี 2543-2550 และได้ทำการเปรียบเทียบรายละเอียดองค์ประกอบและผลสรุปงานวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิเคราะห์และการตัดสิ้นใจโดยพิจารณาเกณฑ์แบบบูรณาการณ์ (Multi-Criteria Decision Making) เพื่อหาสาเหตุของความแตกต่างของผลการประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวล และเพื่อพัฒนาวิธีมาตรฐานในการประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลของประเทศไทย จากการศึกษานี้พบว่า สาเหตุหลักของความแตกต่างของผลการประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลนั้น เป็นผลเนื่องมาจากความแตกต่างของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง และตัวแปรประกอบการประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานชีวมวลที่มีความสำคัญมากที่สุดได้แก่ ตัวแปรอัตราส่วนชีวมวลต่อผลผลิต และตัวแปรอัตราส่วนชีวมวลเหลือใช้หรือคงเหลือจากการใช้ประโยชน์อื่นๆแล้ว ซึ่งค่าของตัวแปรทั้งสองนี้ขึ้นอยู่กับจุดที่ตั้งของพื้นที่และประเภทของชีวมวล จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจภาคสนามเป็นระยะๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย ในการศึกษานี้ได้พัฒนาวิธีมาตรฐานการประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลที่มีความละเอียด 2 ระดับ ได้แก่ Tier 1 ซึ่งเป็นระเบียบวิธีที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิทั้งหมดในการประเมิน และ Tier 2 ซึ่งเป็นระเบียบวิธีที่ต้องใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจภาคสนาม สำหรับวิธีมาตรฐานระดับ Tier 1ได้ระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับตัวแปรแต่ละตัวจำแนกตามประเภทของชีวมวล และสำหรับวิธีมาตรฐานระดับ Tier 2 ได้ระบุวิธีมาตรฐานในการเก็บข้อมูลภาคสนามสำหรับชีวมวลกลุ่มเศษวัสดุการเกษตร ซึ่งถือเป็นกลุ่มชีวมวลที่มีศักยภาพสูงที่สุด อนึ่ง เอกสารงานวิจัยต่างๆทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ถูกรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูลและนำเสนอในรูปของเวปไซด์ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลของประเทศได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
สาวิตรี การีเวทย์ . (2554). การทบทวนและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลงานวิจัยด้านการประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานชีวมวล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สาวิตรี การีเวทย์ . 2554. "การทบทวนและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลงานวิจัยด้านการประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานชีวมวล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สาวิตรี การีเวทย์ . "การทบทวนและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลงานวิจัยด้านการประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานชีวมวล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
สาวิตรี การีเวทย์ . การทบทวนและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลงานวิจัยด้านการประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานชีวมวล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.